Lees meer

Bekijk

Klik en bekijk onze stadsvisie

terug naar vorige pagina

Blog

Algemene zaken

Hoofdlijnenakkoord PVV problematisch voortoekomst Maastricht: zijn er ook kansen?

Het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBBafgelopen week presenteerden, dreigt veel problemen te vergroten in de stad, en bevat daarnaast een klein aantal kansen. Hoewel het document in het algemeenver van de ideeën en waarden van Volt Maastricht afstaat, is het van belang datwe als partij nu al gaan kijken waar die enkele kansen liggen.Armoedebestrijding, woningbouw en internationale treinverbindingen staandaarbij bovenaan.

Scroll & lees meer

Jules Ortjens

Na het lezen van dit eerste hoofdlijnenakkoord vande vier rechtse fracties, blijven er een hele hoop zorgen achter bij VoltMaastricht. Helaas is dat niet helemaal verrassend bij een hoofdlijnenakkoorddat onder de leiding van een extreemrechtse partij is opgezet. De nieuwepolitieke realiteit vindt haar fundament in xenofobisch en nationalistischnavelstaren. Juist in zo’n politieke realiteit, zal Volt de samenwerking moetenopzoeken met andere progressieve partijen in Maastricht en Zuid-Limburg. Vooronze regio is het cruciaal dat we onze rug niet keren naar de ander, of het nuasielzoekers, vluchtelingen, internationale studenten, of onze Duitse, Waalseof Vlaamse buren zijn. De komende zomer is dé tijd om als progressievevolksvertegenwoordigers van Zuid-Limburg bij het Rijk te gaan lobbyen en onzebelangen hoorbaar te maken.

In zo’n breed hoofdlijnenakkoord is het nietverrassend dat er ook een paar voorzichtige lichtpuntjes te vinden zijn. Diezullen we in deze nieuwe realiteit met beide handen moeten aanpakken.

Armoedebestrijding
Zo zet het akkoord in op het terugdringen van armoede. Gezinnen met een laaginkomen krijgen er echter geen geld bij volgens dit plan. Dat vergt duscreativiteit van onze lokale overheid. We kunnen die creativiteit zoeken inbesparing op de energierekening en inzameling van beter herbruikbaar afvaltegen lagere kosten. Dat zijn immers verantwoordelijkheden die op het bordjevan de gemeente liggen. Maar dat zal niet genoeg zijn om effectief armoede inonze stad aan te pakken. Mocht dit beleid realiteit worden, dan vindt Volt datMaastricht de uitdaging van armoede bestrijden - zonder extra geld voor lageinkomens - voortvarend moet oppakken en daarvoor een financiële impuls van hetRijk moet claimen.

Verduurzaming industrieën
Een specifieke kans voor Maastricht is verduurzaming van de papierproductie bijSappi en betere benutting van de restwarmte van die fabriek. De nieuwe coalitiewil namelijk de industrie ondersteunen bij de energietransitie. Ondertussen wilSappi elektriciteit inzetten in plaats van stoom. Als we samen met Sappi en denetbeheerders slim op het nieuwe beleid inspelen, raken we met steun van hetRijk midden in de stad een schoorsteen kwijt, houden we hier werkgelegenheid enkan de restwarmte ten goede komen aan bijvoorbeeld sociale huurwoningen. Nugeldt stadsverwarming nog als duur, maar dat is het gevolg van beleidskeuzesuit het verleden. Wat Volt betreft gaat er een nieuwe ronde in met nieuwekansen: verwarmen met restwarmte moet véél goedkoper worden dan aardgas.

Europees openbaar vervoer
De nieuwe coalitie wil voorts grensoverstijgend treinverkeer bevorderen. Binnenhet rechts-conservatieve document van deze beloofde coalitie, is dit een van deweinige échte lichtpunten die onze regio goed zouden kunnen versterken, mitshet geplande beleid ook echt goed wordt doorgevoerd. Het Rijk kan de NSbijvoorbeeld opleggen om de intercity uit Utrecht via Heerlen te latendoorrijden naar Aken en via Maastricht naar Luik. Dit plan kangrensoverstijgend vervoer rendabeler en aantrekkelijker maken, en gaat hand inhand met de visie voor Europa die Volt in Maastricht en Limburg omarmt. Als deNS hier niet aan meewerkt, zou het Rijk de internationale verbindingen ookapart kunnen aanbesteden. Arriva heeft al eens belangstelling getoond om hethuidige Euregionale netwerk tussen Luik, Limburg en Aken uit te breiden.

Woningbouw
Verder heeft Volt Maastricht kennisgenomen van de goede bedoelingen op hetgebied van woningbouw, maar ook van het gebrek aan nieuwe kansrijkemaatregelen. We zijn benieuwd of het College van Maastricht kansen ziet in deaangekondigde belasting op grond met een woonbestemming waar nog niet op isgebouwd. Dat kan op het eerste gezicht een serieuze impuls opleveren, mits diebelasting hoog genoeg is. Kan het al decennia braakliggende Zinkwitterreinbijvoorbeeld sneller in ontwikkeling komen? Is dit een aanleiding om de bestemmingin “wonen” te wijzigen, als de grondeigenaar treuzelt?

Zorgelijk voor stad en regio
Ondanks bovenstaande roze-bril-analyse, eindigt ook onze analyse van ditdocument met veel kritiek. Het eerste akkoord ziet er in hoofdlijnen zorgelijkuit voor onze stad en regio. De zogenoemde de-internationalisering van hethoger onderwijs waar deze partijen voor pleiten zullen desastreus uitpakkenvoor onze stad, haar universiteit en haar hogeschool, vooral als desimplistische lijnen in het document worden gevolgd. Zo stellen de partijen deNederlandse taal te willen bevorderen op het hoger onderwijs, maar leggen zeniet goed uit op welke manier. Ook Volt is voorstander van het actieverbevorderen van de Nederlandse taal op universiteiten, maar dat willen wij juistdoen binnen meertalige opleidingen. Op deze manier geef je internationalestudenten meer handvatten en motivatie om te blijven, te integreren en deMaastrichtenaren van morgen te worden. Wat Volt niet wil is dat hetinternationale DNA van onze stad wordt afgebroken. Dat zou het einde betekenenvoor ons Zuid-Limburgs hoger onderwijs en de daarbij behorende kennisindustriezoals we die nu kennen. Bovendien wordt hiermee het vestigingsklimaat van onzeregio alles behalve aantrekkelijker gemaakt voor nieuwe Maastrichtenaren enondernemers om hier te blijven en zich te ontwikkelen.

Hoe loyaal zijn de PVV, BBB, NSC en VVD eigenlijkaan hun Limburgse achterban? Het voornemen om op korte termijn teexperimenteren met grenscontroles zal evenzeer destructief zijn voor deeconomische kansen van onze (Eu)regio. De slechtere bereikbaarheid vanMaastricht en Limburg zal niet alleen leiden tot structurele overlast eneconomische schade, maar ook problemen in tijden van crisissen (zoals eenpandemie) nog meer vergroten. De gevolgen van dergelijke grenssluitingen zoudende populariteit van dit viertal nog wel eens onder druk kunnen zetten. Als deverplegers uit Ternaaien niet meer met de fiets naar AZM kunnen, de boeren inde regio niet meer makkelijk de grens over kunnen steken en de MKB-ondernemersdiens afzetmarkt grotendeels op slot zien gaan, leveren we als gehelesamenleving in. Als het nieuwe kabinet met onvoorspelbare grenscontroles wilexperimenteren, zouden wij ze voorstellen om een dergelijk experiment eens 25 kmom Den Haag heen uit te voeren: dan is Volt ervan overtuigd dat de politiek ersnel weer van af zal zien. 

Kortom, dit akkoord brengt een hoop uitdagingen met zich mee. Zowel voorons als lokale volksvertegenwoordigers, voor het college, voor het ambtenarenapparaat,maar vooral ook voor onze inwoners. Laten we samen met de progressieve partijenin onze regio de schade beperken en kansen benutten. Laten we onze creativiteitnog meer inzetten om tot werkbare oplossingen te komen. En laten we samenkeihard blijven werken aan onze progressieve, inclusieve, groene entoekomstgerichte ambities voor eus sjoen Mestreech.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.