Lees meer

Bekijk

Klik en bekijk onze stadsvisie

Organisatie Volt Maastricht

Maak kennis met de fractie en haar ondersteunende teams.

Fractie

Gemeente Maastricht Thumbnail

Fractievoorzitter

Jules Ortjens

Gemeente Maastricht Thumbnail

Raadslid

Mart Den Heijer

Gemeente Maastricht Thumbnail

Burgerlid & city lead

Romy Frijters

Gemeente Maastricht Thumbnail

Burgerlid

Ryan Wilmes

Gemeente Maastricht Thumbnail

Poltiek adviseur

Danny Janssen

Gemeente Maastricht Thumbnail

Burgerlid

Nick Dohmen

Gemeente Maastricht Thumbnail

Secretaris

Mara Hermse

Gemeente Maastricht Thumbnail

Beleidsmedewerker

Yanick Jacobs

Ondersteunende teams

Gemeente Maastricht Thumbnail

Event & community-lead

Edoardo Padovano

Gemeente Maastricht Thumbnail

Event & community-lead

Robin Them

Bestuur Zuid-Limburg

Gemeente Maastricht Thumbnail

Bestuurder

Luka Severens

Gemeente Maastricht Thumbnail

Bestuurder

Wim Aarts

Gemeente Maastricht Thumbnail

Bestuurder

Marleen Siebelt-Breebaart

Gemeente Maastricht Thumbnail

Bestuurder

Collin Alberts

Maastricht voor alle Maastrichtenaren In het kloppend h💜rt van Europa

Maastricht is een unieke Europese stad. Samen met Zuid-Limburg vormt Maastricht het knooppunt van de Euregio Maas-Rijn: een gebied ter grootte van de Randstad, met 3,9 miljoen inwoners. Maastricht staat op een kruispunt. Maastricht staat op een kruispunt: worden wij een periferie van Nederland of het hart van Europa? 

Maastricht: het Kloppend Hart van Europa

Bekijk hier de speerpunten van Volt Maastricht. Dit zijn onze prioriteiten om van Maastricht het kloppend hart van Europa te maken. 

Download hier het verkiezings
programma in twee talen

Download hier het coalitie akkoord in twee talen

Speerpunten

Wonen en leven in een sociaal en inclusief Maastricht

Lees meer

Geen huizencrisis voor studenten

De wooncrisis bij studenten laat zien dat het bouwen van studentencampussen een prioriteit moet zijn in de bouwambities van Maastricht. Gebieden voor nieuwe dergelijke campussen zijn Randwyck, de Franciscus Romanusweg, het Noorderbrug-gebied, de Prins Bisschopsingel, het KPN-terrein en het TregaTerrein. Hoogbouw mag nooit het uitzicht van het centrum blokkeren, maar Volt wil een open gesprek aangaan met buurthuizen en wijkbewoners over hoogbouw in andere wijken.

Huisvesting

Realisatie Studentencampus

Volt wil zo snel mogelijk een betaalbare en leefbare studentencampus bouwen, idealiter in Randwyck. Een dergelijke campus moet voldoen aan een goede leefkwaliteit en moet zich kunnen houden aan de prijscategorie van max. 376 euro voor onzelfstandige woningen en 543 euro voor zelfstandige woningen, zoals vastgesteld in de “Programma Studentenhuisvesting 2026 - 2030”.

Huisvesting

Betaalbare woningen voor iedereen

Maastricht kampt met een gigantische wooncrisis. Daarom wil Volt het bouwen van nieuwe woongebied prioritiseren, zoals bij de Oeslingerbaan in Randwyck, de Maasoever bij de Franciscus Romanusweg, het Noorderbrug-gebied, de Koompe aan de Prins Bisschopsingel, het KPN-terrein bij de Noormannensingel en het TregaTerrein aan de Borgharenweg. Volt wil daarnaast een open gesprek aangaan met buurthuizen en wijkbewoners over hoogbouw buiten het historisch centrum.

Huisvesting

Realisatie flexibele bestemmingsplannen

Volt wil een flexibele aanpak voor bestemmingsplannen, zodat kantoren, winkels en appartementen gemakkelijker gezamenlijk gebouwen kunnen delen. Met één functie per gebouw kan de stad moeilijk met een veranderende tijdsgeest meegaan.

Huisvesting

Veilig voelen in de Euregio

Criminaliteit in Maastricht en de Euregio beweegt zich over grenzen heen, terwijl onze veiligheid en politiek dat nog te weinig doet. Daarom wil Volt meer inzetten op grensoverstijgende ordehandhaving: lokaal betekent dat meer Belgische, Nederlandse en Duitse samenwerking in de veiligheidsregio Maas-Rijn, Europees betekent dat meer integratie van de Europol tot een echt Europees politieapparaat.

Diverse & veilige stad

Een diverse en inclusieve stad

Volt vindt dat inclusiviteit en diversiteit nog te weinig wordt benoemd in het Maastrichts debat. De pilot burgerraad, die door Volt is gerealiseerd, is een van de verschillende ontmoetingsplekken die de stad hard nodig heeft om bruggen te bouwen tussen onze gemeenschappen. Daarnaast wil Volt een gemeentelijk lespakket ontwikkelen om op jonge leeftijd democratie en emancipatie te versterken en discriminatie tegen te gaan.

Diverse & veilige stad

Overlast in de stad tegengaan

Volt wil overlast in de stad tegengaan door Maastricht leefbaard te maken voor iedereen. Zo is het bouwen van betaalbare campussen niet alleen een oplossing voor de woningcrisis van studenten maar zorgt dit ook voor minder studentendruk op woonwijken waar het studentenleven en werkleven minder goed samen gaan.

Diverse & veilige stad

Economische ongelijkheid tegengaan

Volt gelooft dat economische ongelijkheid de bron is van veel uitdagingen in onze samenleving. Daarom ambieert Volt om in sociaal en economische beleid van onze gemeente, waar mogelijk, altijd rekening te houden met het versterke van gelijke kansen en bestaanszekerheid.

Gelijke kansen

Migranten omarmen

Migratie blijft een thema in de politiek. Bij ieder raadsvoorstel, iedere motie en iedere andere politieke stap binnen de muren van de gemeente, benoemt Volt de noodzakelijke oplossingen om niet-Europese migranten te verwelkomen, te laten participeren in de regio en de taal te leren - zodat Maastricht een open, inclusieve en dynamische thuisstad voor nieuwkomers blijft. Heb jij ideeën voor het meer betrekken van migranten in de stad en regio? Contacteer dan jessica_sleijpen@volteuropa.org!

Gelijke kansen

OZB verhogen

Volt wil in gesprek met experts over een mogelijke verhoging van de ontroerende zaakbelasting, of OZB, in Maastricht. Door de nadruk te zetten op "sterkste schouders, zwaarste lasten", hopen we dat we naar een gelijkwaardigere lokale samenleving toe te kunnen gaan die zorgt voor een gezondere financiële situatie, zonder dat de meest fragiele groep in de stad het meest inlevert.

Gelijke kansen

Traineeship internationals Maastricht

Volt wil samen met de gemeente kijken naar de mogelijkheden om een traineeship voor internationals in Maastricht op te zetten, in samenwerking met UM en Zuyd. We willen op internationaal talent behouden in te stad. Dat kan, bijvoorbeeld, door als gemeente actief Vlaamse afstuderenden en statushouders die Nederlands aan het leren zijn actief te werven, of een Master-programma op te zetten in samenwerking met UM en Zuyd.

Kenniseconomie

Nieuw bureau arbeidsbemiddeling

Volt wil kijken naar de mogelijkheden om nieuwe Maastrichtenaren, om het even welke nationaliteit, te begeleiden via een nieuw bureau arbeidsbemiddeling. In gesprek met het de gemeente willen we kijken in hoeverre dit mogelijk is.

Kenniseconomie

Energietoeslag voor internationals beschikbaar stellen

In 2022 kreeg Volt het voor elkaar om de energietoeslag beschikbaar te stellen voor internationale studenten - ook niet-Europese! Dat is uniek in Nederland en daar zijn we hartstikke trots op. We blijven strijden voor een sociaal systeem in Maastricht dat zoveel mogelijk rekening houdt met niet-Nederlanders. Zelf ideeën? Contacteer jessica_sleijpen@volteuropa.org!

Sociaal domein

Lokaal georganiseerde mantelzorg

Volt wil in samenspraak met de gemeente kijken naar de mogelijkheid om wijkgebonden budgetten te introduceren voor de mantelzorg, zodat er minder financiële druk staat op gemeentelijke coördinatie en de toegankelijkheid van mantelzorg groter wordt.

Sociaal domein

Laaggeletterdheid terugdringen

Laaggeletterdheid ligt in Maastricht hoger (13%) dan regionaal en landelijk (11-12%). We willen met lokale partners, zoals Vista College, in gesprek over het aanpakken van dit probleem. Heb jij ideeën? Mail dan jessica_sleijpen@volteuropa.org!

Sociaal domein

Échte decentralisatie: financiële middelen lobbyen naar Maastricht

Volt is voor échte decentralisatie van het sociaal domein: meer politieke ruimte voor de lokale politiek is goed voor een democratie dichtbij de mensen. Maar dan moeten we daar ook het Haagse geld voor krijgen! De Haagse "decentralisatie" was eigenlijk een verkapte bezuiniging. Die proberen we op alle niveaus in het land tegen te gaan, bijvoorbeeld met onze brief aan de premier uit oktober 2023. Meer ideeën voor goed lokale zorg? Contacteer jessica_sleijpen@volteuropa.org!

Sociaal domein

Parttime-premie voor uitkeringsgerechtigden

Volt wil kijken naar de financiële mogelijkheden om op termijn te werken richting een deeltijd-premie voor uitkeringsgerichtigden, zodat mensen met een uitkering niet worden gestraft als ze extra uren gaan werken.

Sociaal domein

Beter preventiebeleid voor zorg en veiligheid

Bij ieder voorstel, van Volt of van andere partijen, dat gezondheid of veiligheid aan gaat, stellen wij dezelfde vraag: gaan we alleen maar symptomen bestrijden, of gaan we ook investeren in preventie? Zo zorgen we voor lange-termijnsoplossingen in de gezondheidzorg en ordehandhaving.

Sociaal domein

Scholen aan beide kanten van de Maas

Door een afname van het aantal schoolgaande kinderen willen veel middelbare scholen verhuizen naar gedeelde locaties. Volt wil dat er minstens twee schoolgemeenschappen blijven voor die scholen, zodat onderwijs aan beide kanten van de Maas wordt gegarandeerd.

Onderwijs

Meer dialoog met het middelbaar en basisonderwijs

Volt wil veel meer innoveren in taalonderwijs in de grensregio en het actief motiveren van een gezonde levensstijl op basisscholen. Omdat te realiseren moeten we als onderwijspartij actief gesprekken blijven voeren met basisscholen en middelbare scholen: zo zijn we al langsgegaan bij Sint Maartenscollege, de Bernard Lievegoedschool en staan er verschillende afspraken op de agenda!

Onderwijs

Verbind Vista, Zuyd en UM met de politiek

Volt wil zoveel mogelijk de onderwijsinstellingen van Zuid-Limburg - Vista, Zuyd en UM - betrekken bij de lokale politiek. Daarom blijven we actief gesprekken voeren met MBO, HBO en WO zodat hun zorgen, uitdagingen en successen worden meegenomen in onze politieke beslissingen.

Onderwijs

Aansluiten bij “Gezonde basisschool van de toekomst”

Volt wil dat Maastricht meedoet aan het Limburgs project "Gezonde basisschool van de toekomst", zodat er meer gezonde schoomaaltijden, voorlichten en beweging centraal komen te staan op scholen. Om te kijken naar mogelijkheden, willen we in gesprek gaan met basisscholen en het college.

Onderwijs

Maatschappijleer: nieuw lespakket basisscholen

Volt wil actief in gesprek met Maastrichtenaren om een lespakket voor Maastrichtse scholen op te zetten voor thema's die onze "Mestreechter maotsjappij" aangaan: van democratie tot emancipatie en van discriminatie tot inclusiviteit. Wil jij meedenken? Mail: jessica_sleijpen@volteuropa.org.

Onderwijs

Elkaar verstaan in een divers Maastricht

Lees meer

Nederlands voor de werkende international

Toegankelijk en betaalbaar Nederlands taalonderwijs verdient extra aandacht. De komst van internationale studenten en arbeidsmigranten maakt Maastricht tot een dynamische stad. Nieuwe Maastrichtenaren blijven alleen als ze binding krijgen met de regio. Volt wil daarom dat de gemeente betaalbaar en toegankelijk Nederlandse taalonderwijs aanbiedt aan onze nieuwkomers, in samenwerking met verschillende partners (zoals UM en Zuyd).

Meertaligheid

Nederlandse taalcursussen op de universiteit

Internationale studenten zouden Nederlandse cursussen moeten kunnen combineren met hun reguliere studie. Volt wil in samenspraak met de universiteit ervoor zorgen dat Nederlands taalonderwijs altijd beschikbaar is als keuzevak binnen Engelstalige studies en dat de bijbehorende ECTS-punten worden meegeteld. Een dergelijke manier om anderstalige studenten in de stad te houden wordt ook op andere universiteiten in Europa gebruikt.

Meertaligheid

Limburgs taalonderwijs

Volt wil de Limburgse taal stimuleren, bij mensen die de taal al spreken maar ook bij nieuwe inwoners die de taal graag willen leren. Hoewel de coalitie initiatieven ondersteunt die de positie van het Maastrichts-Limburgs versterken, is dat niet genoeg. Volt wil graag dat de gemeente met partners (zoals Veldeke en de Limbörgse Academie) Limburgse taalcursusses actief gaat aanbieden.

Meertaligheid

Engelstalige communicatie vanuit de gemeente

Volt erkent dat, om jong talent te houden in de stad, we nieuwkomers moeten motiveren Nederlands te leren met gratis en toegankelijk taalonderwijs. Toch zullen we nieuwe Maastrichtenaren vanaf het begin ook zoveel mogelijk moeten betrekken bij de lokale politiek. Dat betekent dat het versterken van de positie van de Engelse taal in politieke en ambtelijke communicatie van groot belang is.

Meertaligheid

Meer Frans en Duits op school

Terwijl jonge Limburgers steeds beter Engels leren, gaat de kennis van het Duits en Frans achteruit. Dat is een groot probleem voor een regio wiens gehele economie is verbonden met die van België en Duitsland. Hoe vroeger kinderen beginnen met het leren van andere talen, hoe taalgevoeliger ze worden. Volt wil daarom in Maastricht en in de rest van Zuid-Limburg dat basisscholen in ieder geval één van de twee grenstalen - Frans of Duits - kunnen gaan aanbieden aan kinderen.

Meertaligheid

Betaalbare Frans en Duitse taalcursussen

Volt pleit voor betaalbare en toegankelijke cursussen Engels, Duits, Frans, Nederlands en Limburgs voor iedereen. In samenwerkingsverbanden (zoals met de universiteit, Hogeschool Zuyd, Alliance Française en het Goethe Institut) kan de stad grenswerk aanmoedigen en anderstaligen uitnodigen om te integreren in onze lokale economie.

Meertaligheid

Meer ontmoetingsplekken tussen anderstaligen

Volt wil breed inzetten op het bevorderen van ontmoetingsplekken tussen anderstaligen in onze Maastricht. Eus Mestreech is een internationale grensstad en dat moet onze sterkte, niet onze zwakte, zijn. Daarom is het van groot belang dat we bruggen blijven bouwen tussen onze Maastrichtse gemeenschappen. Zo heeft Volt de tweetalige, gemeentelijke pilot voor de burgerraad georganiseerd. Heb jij ideeën voor meertalige burgerparticipatie? Contacteer dan: jessica_sleijpen@volteuropa.org

Taalgemeenschappen verbinden

Make Maastricht green again

Lees meer

Inhaalslag om Maastricht te vergroenen

Van de 342 Nederlandse gemeenten staat Maastricht op nummer 246. Dat is beschamend laag. Een goed doel zou zijn om Maastricht anno 2026 op nummer 170 te krijgen. Dan horen we - nipt - bij de hoogste 50% van groene gemeenten. Dit past bij onze groene ambities en zou een realiseerbaar korte-termijn-doel moeten kunnen zijn voordat we grotere stappen zetten.

Vergroening

Maastricht Aachen Airport sluiten

Maastricht-Aachen Airport moet voltooid verleden tijd worden. Onze Europese regio, tussen Eindhoven, Keulen en Brussel, stikt van de vliegvelden. Daarbij is MAA een overbodige faciliteit geworden die voor veel overlast zorgt. Naast het sluiten van dit vliegveld willen we veel meer inzetten op goed OV met België en Duitsland.

Vergroening

Fiets- en wandelroutes uitbreiden

Volt wil meekijken met lokale experts naar het realiseren van zoveel mogelijk wandel- en fietsroutes in heel Maastricht. Belangrijk is een voetgangers- en fietsverbinding (als brug of tunnel) tussen de Sint Maartenslaan en de Meerssenerweg.

Verduurzaming & Luchtkwaliteit

Meer P&R buiten de stad

P&R (Park & Ride) moet een middel zijn om de grotere doelen te behalen in Maastricht: een grote vergroeningsinhaalslag voor de stad en het begin van een autoluwe binnenstad. Aan het einde van de raadsperiode zal moeten worden geëvalueerd of de P+R-voorstellen daadwerkelijk die doelen hebben behaald.

Verduurzaming & Luchtkwaliteit

Meer fietsenstallingen

Volt wil meer fietsenstallingen en plekken voor deelfietsen in de binnenstad. Zo wil Volt na afloop van het Q-Park-contract de Vrijthofgarage primair inrichten en exploiteren voor gebruik door vergunninghouders: o.a. binnenstadbewoners, ondernemers en in de stad werkend personeel. De rest van de parkeergarage kan dan gebruikt worden voor fietsstallingen.

Verduurzaming & Luchtkwaliteit

Een Maastrichtse “Green Deal” opstellen

Volt wil Maastricht verduurzamen en beter verbinden met openbaar vervoer. Hierbij wil Volt dat Maastricht zoveel mogelijk leert van andere Europese steden. Volt wil een Mestreechter Green Deal met een autoluwe en fietsvriendelijkere stad, waarbij bezoekers parkeren aan de rand van de stad, stadsgroen slim wordt ingezet en inwoners actief worden begeleid in het besparen van energie. Benieuwd naar onze ideeën, of heb je zelf groene ideeën? Mail dan jessica_sleijpen@volteuropa.org

Verduurzaming & Luchtkwaliteit

Autoluwe binnenstad creëren

Volt wil een autoluwe binnenstad. De coalitie zegt dit in overeenstemming met bewoners en ondernemers te willen doen, maar er wordt niet duidelijk gedefinieerd wanneer overeenstemming bestaat. Ons korte-termijn-doel is dat de binnenstad aanzienlijk autoluwer is geworden door Wyck tegen 2026 zo autoluw mogelijk te hebben gemaakt binnen de kaders die de raad heeft aangenomen en dit beleid op zo'n manier in te voeren dat dit in de toekomst kan worden uitgebreid naar andere delen van de stad.

Verduurzaming & Luchtkwaliteit

Energieloket oprichten

Volt ziet dat Maastrichtenaren graag willen besparen op energie maar niet altijd weten hoe. Daarom wil Volt huiseigenaren actief informeren over mogelijkheden om energieverbruik te reduceren door het energieloket van de gemeente meer zichtbaar te maken.

Verduurzaming & Luchtkwaliteit

Waterhuishouding op peil brengen

Volt wil inzetten op een gezonde waterhuishouding. Dat kan wateroverlast en droogte voorkomen.

Natuur

Democratie 2.0

Lees meer

Een Maastrichtse Burgerraad

Het is tijd voor Democratie 2.0. Verkiezingen zijn een directe manier voor Maastrichtenaren om onze politiek eens in de vier jaren te veranderen. Een Maastrichtse burgerraad biedt de mogelijkheid om direct met elkaar in gesprek te gaan, en om verschillende groepen Maastrichtenaren te verbinden. Dankzij Volt heeft Maastricht een succesvolle pilot Burgerraad gehad. Het is nu zaak dat de burgervoorstellen worden serieus genomen en dat de Maastrichtse Burgerraad een permanent instituut wordt.

Innovatieve democratie

Ledenberaad Volt oprichten

Volt wil verschillende ledenraden organiseren die Maastrichtenaren betrekken in het opzetten van het nieuwe verkiezingsprogramma.

Innovatieve democratie

Betere communicatie tussen gemeente en migranten

Volt hecht veel waarde aan betere communicatie van de gemeente. Vooral als het gaat om goed communiceren naar anderstalige Maastrichtenaren. Dit geldt voor internationale studenten maar vooral ook communicatie naar nieuwkomers die Nederlands noch Engels spreken. Zij vervullen een uiterst fragiele rol in onze samenleving.

Communicatie

Meer gemeentelijke aandacht voor transparantie

Volt wil zich blijven inzetten voor toegankelijkere informatie over besluitvormingsprocessen, voor voortdurende heldere verantwoording over deze processen en voor openere communicatie die zorgt dat participatie tussen burgers en politiek systeem verbetert.

Transparantie

Oprichten van een lobbyregister

Volt wil dat de Gemeente Maastricht een lobbyregister krijgt naar Europees model, zodat burgers kunnen meekijken met welke belangengroepen wethouders en topambtenaren in gesprek gaan.

Transparantie

Veiligheid waarborgen in de gemeenteraad

Volt wil dat de politiek een veiligere plek wordt voor raadsleden. Dit blijft een gevoelig onderwerp dat we zoveel mogelijk moeten oppakken met politieke collega's van andere partijen.

Veiligheid in de raad

Project Vrouwen voor Volt 2026 opzetten

Volt wil, in eerste plaats, meer vrouwen en diverse genders via Volt in de Zuid-Limburgse politiek, en, in tweede plaats, meer vrouwen en andere genders buiten Volt om in de Zuid-Limburgse politiek aantrekken.

Meer vrouwen in de politiek

Maastricht in het hart van Europa

Lees meer

Uitvoeringsprogramma Europa-visie realiseren

De wenselijkheid van een Europese visie voor Maastricht wordt nergens door de Coalitie expliciet benoemd, maar wordt wel geademd door zowel het Coalitieakkoord. Het is van belang dat ons Europees beleid een basisdocument krijgt, zoals dit alle in andere grote steden het geval is.

Europa-visie

Lokaal beleid toetsen aan de grensregio

Volt blijft zich, op korte termijn, inzetten om nieuwe wetgeving en kaders in Maastricht zoveel mogelijk in lijn te brengen met de realiteit van onze grensregio: zowel door kansen als obstakels in onze regio te benoemen en te integreren. Op lange termijn wil Volt dat deze politieke beslissingen onderhevig worden aan grenseffectenrapportages.

Europa-visie

Tozo beschikbaar maken voor grenswerkers

Volt wil dat sociaal beleid, zoals de Tozo, ook met terugwerkende kracht beschikbaar wordt voor grenswerkers die daar recht op hebben. Zolang grenswerkers niet goed worden beschermd, zoals andere Europeanen wel goed worden beschermd, hapert onze lokale economie en faalt de belofte van Europa.

Grenswerkers

Minder obstakels voor “Grenslanders”

Volt is de partij voor grenslanders aan de Nederlandse, Belgische en Duitse kant van de grens. Of het nu ondernemers, werknemers, studenten of scholieren zijn, onder grenslanders verstaan we alle mensen die op wekelijkse basis de grenzen genoodzaakt moeten oversteken. Wij hebben de taak om deze, vaak vergeten, groep Europeanen zoveel mogelijk te vertegenwoordigen in de politiek. Ideeën om onze grensland-beleid te verbeteren? Mail dan jessica_sleijpen@volteuropa.org

Grenswerkers

Drielandentrein realiseren

Volt wil het oude plan van de Drie-Landen-Trein weer oppakken. Op dit moment lijkt dat te lukken en staat het aloude project, tussen Luik, Maastricht, Heerlen en Aken eindelijk weer op de rails (letterlijk)! Om die verbinding écht te realiseren zou de trein echter minder vaak moeten stoppen; die doet er nu nog een uur over om in Aken te komen, terwijl dat binnen een half uur zou kunnen. Ten slotte zou deze trein vier keer, in plaats van één keer, per uur moeten gaan rijden.

Openbaar vervoer

Zuid-Limburgse intercity’s uitbreiden

Tussen Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen wil Volt intercitytreinverbindingen laten rijden via een metro-schema: iedere tien minuten, van stad tot stad, binnen een kwartier en tot twee uur ‘s nachts. Hierdoor ontstaat een dynamische woonwerk-relatie binnen de verstedelijkte driehoek van Zuid-Limburg. Zo lossen we ook een groot deel van de woningcrisis in Maastricht op, alsook de leegloop in Sittard-Geleen en Parkstad, omdat het veel makkelijker wordt om te forenzen tussen deze drie steden.

Openbaar vervoer

Wethouder Europese Zaken waarmaken

Dankzij Volt bestaat er in het huidig college een wethoudersportefeuille voor Europese Zaken, inclusief ambtelijke ondersteuning. Het is van groot belang dat deze portefeuille een blijvend onderdeel wordt in toekomstige colleges. Zodoende zorgen we ervoor dat grensoverstijgende samenwerking (in economie, cultuur, veiligheid of andere gebieden) niet blijft hangen in incidentele ontmoetingen maar een vast gezicht krijgt binnen onze gemeente.

Wethouder Europese Zaken

Volt Zuid-Limburg verder verbinden met Volt Europa

Veel mensen realiseren zich nog steeds niet dat Volt een échte pan-Europese beweging is. Volt Maastricht en Volt Zuid-Limburg blijven zich dus actief inzetten om de samenwerking met Belgische, Duitse en Europese partijgenoten zoveel mogelijk te versterken.

Volt Europa

Oprichten van het Maas-Rijn Cultuurfonds

Volt ambieert op de lange termijn een Maas-Rijn Cultuurfonds, waarin een gedeelte van het gemeentelijk cultuurbudget zich richt op verbindingen leggen met en tussen Limburgers, Luikenaren en Akenaren en andere gemeenten worden gemotiveerd om mee te doen aan dit fonds. Hiermee zorgt onze grensregio er ook voor dat we een onderscheidend geluid hebben in concurerende cultuurindustrieën uit grootstedelijke gebieden.

Cultuur

Euregionale Museumkaart invoeren

Volt wil het initiatief nemen bij het opstarten van een Euregionale museumkaart, waarvoor men in Aken, Oost-België en Parkstad al in 2019 meedeed aan een tweejarige proef voor dit initiatief. We willen dat deze museumkaart niet via de bureaucratische, Euregionale wegen gepoogd wordt te realiseren, omdat dat vaak niet werkt. In plaats daarvan vragen we welke steden willen meedoen: of dat nu Aken, Heerlen, Eupen en/of Luik zijn. Het belangrijkste is een begin!

Cultuur

Internationalisering onderwijs waarborgen

Een van de meest zwaarwegende argumenten tegen verdere internationalisering is de angst dat deze ontwikkeling weinig positief effect heeft op het behoud van afgestudeerden in de regio. Volt ziet dat anders. Wij zijn vóór het behouden alle ruimte voor Zuid-Limburgse onderwijsinstellingen om internationalisering te waarborgen, én voor veel meer investeringen in het behouden en integreren van afgestudeerde internationals.

Europees onderwijs

Meer politiesamenwerking tussen buurlanden

Hoewel Volt blij is met politieke oproepen om meer Haags geld naar Euregionaal veiligheidsbeleid te lobbyen, willen we ook graag meer concrete samenwerking op gebied van veiligheid zien tussen Nederland, Duitsland en België. Volt probeert zich hier zoveel mogelijk voor in te zetten in integrale veiligheidspolitiek in Maastricht, de veiligheidregio Zuid-Limburg en de Euregio Maas-Rijn.

Euregionale Veiligheid

Geen huizencrisis voor studenten

Dankzij innovatieve stadsplanning en samenwerking tussen universiteiten en gemeenten is de huizencrisis voor studenten verleden tijd. Campussen door heel Nederland bieden nu voldoende betaalbare woningen voor elke nieuwe student.

Huisvestiging

Hier komt de titel

Onderdeel

Dankzij innovatieve stadsplanning en samenwerking tussen universiteiten en gemeenten is de huizencrisis voor studenten verleden tijd. Campussen door heel Nederland bieden nu voldoende betaalbare woningen voor elke nieuwe student.

Huisvestiging

Stemgedrag en schriftelijke vragen

Hieronder vind je een overzicht van het stemgedrag van Volt Maastricht tijdens de raadsvergaderingen. Klik op de titel van het item voor meer informatie over de motie, het amendement of de schriftelijke vragen.

Weglaten motivatiebrief

Weglaten motivatiebrief

Motie

July 2, 2024

Voor

N.v.t.

Tegen

Onderzoek tot realisatie eigen permanente fractiekamer voor gemeenteraadsfracties

Onderzoek tot realisatie eigen permanente fractiekamer voor gemeenteraadsfracties

Motie

July 2, 2024

Voor

N.v.t.

Tegen

Maastrichts volkslied voorafgaand aan raadsvergaderingen

Maastrichts volkslied voorafgaand aan raadsvergaderingen

Motie

July 2, 2024

Voor

N.v.t.

Tegen

Zwembadpersoneel Geusseltbad 2

Zwembadpersoneel Geusseltbad 2

Motie

July 2, 2024

Voor

N.v.t.

Tegen

Zwembadpersoneel

Zwembadpersoneel

Motie

July 2, 2024

Voor

N.v.t.

Tegen

Nieuwe woonwijk tegen wooncrisis

Nieuwe woonwijk tegen wooncrisis

Motie

July 2, 2024

Voor

N.v.t.

Tegen

Beëindiging stedenband Chengdu

Beëindiging stedenband Chengdu

Motie

July 2, 2024

Voor

N.v.t.

Tegen

Europese
programma

Al het goeds komt van ver zeggen ze! Zo ook ons Europees programma. Dit vormt de basis voor landelijk, provinciaal en regionaal beleid.

Nederlandse
programma

De rest van je leven speelt zich af in de toekomst. Ben je benieuwd hoe we dat zien? Open dan het programma.

Maastrichtse
programma

Wil jij weten hoe wij van Maastricht het kloppend hart van Europa maken? Lees dan snel het programma.