Lees meer

Bekijk

Klik en bekijk onze stadsvisie

Blijf op de hoogte van wat er in Maastricht en onze fractie speelt

Selecteer type

Sort by date
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
No items found.
Volt Maastricht Webclip

Instagram

ENGLISH BELOW 🇳🇱 Zondag 30 Juni heeft de drielandentrein haar openbare debut gemaakt. Met deze trein worden de steden van Maastricht, Aken, en Luik (en tussenliggende dorpen) voor het eerst direct met elkaar verbonden. Een mooie ontwikkeling voor internationaal Maastricht dus!🚂🥳 Helaas vindt Volt dat er nog veel te winnen valt op het gebied van toegankelijkheid en transparantie rondom de trein, zoals de plekken waar je een ticket kan kopen, hoe duur een ticket is, of waar algemene informatie over de trein wordt gepubliceerd. Om onze zorgen kenbaar te maken, en om de gemeente aan het werk te zetten, heeft Volt schriftelijke vragen rondom de onduidelijkheid van de drielandentrein ingedient. Interesse in de specifieke vragen? Gebruik de link in onze bio! 🇪🇺Sunday the 30th of June the 3-country train made its public debut. With this train, the cities of Maastricht, Aachen, and Liège (as well as the villages inbetween) will be directly connected for the first time. Thus, a beautiful development for international Maastricht!🚂🥳 Unfortunately, Volt thinks that there is much to be improved with regards to the accessibility and transparancy of the train, such as where one can buy a ticket, how expensive a ticket is, or where general information about the train is published. Therefore, to raise our concerns and also putting the municipality to work, Volt submitted written questions regarding the lack of clarity surrounding the 3-country train. Interested in reading the specific questions? Use the link in our bio!

6.7.2024

Volt Maastricht Webclip

Instagram

ENGLISH BELOW 🇳🇱 Als het in de Maastrichtse Villawijk 27 graden is, is het in Heugemerveld 42 graden 😮🥵 Klimaatopwarming komt dus bij de ene Maastrichtenaar harder aan dan bij de andere. Daarom zegt Volt: Zet een Burgerberaad tegen hittestres op voor onze stad. In lijn met de landelijke motie van @voltnederland en het CDA, wil Volt in Maastricht dat een goed vertegenwoordigde, ingelote groep inwoners, uit alle stadsdelen van Maastricht, in kaart gaan brengen waar hittestres het grootste is en op welke manier dit per stadsdeel het beste kan worden tegengegaan. De motie werd gesteund door, onder andere, D66, SP, GroenLinks en PvdD, maar kreeg helaas geen meerderheid. Hoe denken jullie dat wij burgers meer kunnen betrekken bij groen beleid? 🇪🇺 ENGLISH When it's 27 degrees in Maastricht's wealthy neighbourhoods (e.g., Villawijk), it's 42 degrees in developing areas like Heugemerveld 😮🥵 In other words: climate change hits some Maastricht residents harder than others. This is why Volt says: Set up a Citizens' Council against heat stress. In line with the national proposal by @voltnederland and the CDA, Volt Maastricht wants a well-represented, randomly drawn group of residents, from all districts of Maastricht, to map out where heat stress is the greatest and what can be done to combat heat stress in these areas. The motion was supported by, among others, D66, SP, GroenLinks and PvdD, but unfortunately did not get a majority. How do you think we can get citizens more involved in green policies?

2.7.2024

Volt Maastricht Webclip

Instagram

ENGLISH BELOW Mestreech is zoeväöl mie es 'n shop-en-eet-stad! Maastricht is ook een stad met een enorm rijke Europese historie: niet alleen ademt haar verre verleden Europa, ook is Maastricht als moderne stad een geboorteplaats van het nieuwe Europa. Het Verdrag van Maastricht werd getekend in het Gouvernement, het begin van de Europese Unie wordt tentoongesteld op Plein 1992 en... de allereerste euro's kwamen één minuut na middernacht, op 1 januari 2001, uit de pinautomaat van de Markt te Maastricht! Ja, die pinautomaat! Volt en CDA hebben daarom in een brief aan de gemeente voorgesteld om een plakette naast de bekendste onbekende pinautomaat van Europa te zetten! We hopen snel antwoord te krijgen van het Bestuur. 😃 ENGLISH 🇪🇺 Maastricht is so much more than a shop-and-eat city! Maastricht is also a city with an enormously rich European history. Its distant past represents the diversity of European history. And, as a modern city, it is the birthplace of the new Europe. The Maastricht Treaty was signed in the "Gouvernement" (the big building on the southern side of the Maas river), the beginnings of the European Union are exhibited on Plein 1992 and... the very first euros came out of the ATM on Maastricht's Market Square, when it was one minute after midnight on January 1 2001! Yes, that ATM! Volt and CDA have therefore proposed in a letter to the municipality to put a plaque next to Europe's most famous unknown ATM! We hope to get an answer from the City Board soon. 😃 #Maastricht #Volt #CDA #Europa #Europe #Euro

5.6.2024

Volt Maastricht Webclip

Instagram

English below 👇 🇳🇱 De Anti-Discriminatievoorziening (ADV) in Limburg krijgt steeds meer meldingen en vragen binnen. Dit laat zien dat veel mensen discriminatie ervaren in onze stad. Het is jammer dat de financiële steun van de gemeente niet evenredig toeneemt. Hierdoor heeft de ADV moeite om goed te blijven functioneren en moet het zelfs juridische stappen ondernemen om meer geld te krijgen. Dit probleem bedreigt de effectiviteit van het anti-discriminatiebeleid en de bescherming van slachtoffers. Wij steunen de ADV door middel van schriftelijke vragen en vragen samen met de SP en de PvdD aan het college om actie te ondernemen. Het werk van de ADV is ontzettend belangrijk en moet koste wat kost behouden blijven. 💜 🇪🇺 The Anti-Discrimination Provision (ADV) in Limburg is receiving an increasing number of reports and inquiries. This indicates that many unfortunately still experience discrimination frequently. It's regrettable that the financial support from the municipality of Maastricht isn't growing along with the demand. This inconsistency is causing difficulties in service for the ADV, prompting them to take legal steps to obtain more funding. This issue jeopardizes the effectiveness of anti-discrimination policies and the protection of victims. Through written questions, we support the ADV and, along with the SP and PvdD, urge the council to provide clarification and take action. We believe the work of the ADV is invaluable and must be safeguarded at all costs. 💜 #politics #maastricht #antidiscrimination #politiek

15.4.2024

Volt Maastricht Webclip

Instagram

English below! 🇳🇱 ‘’Tja, juridisch klopt dat. Moreel vind ik dat jammer.’’ Wanneer 506 studenten dakloos worden door het nalaten van Nido Living voelt de gemeente Maastricht zich niet geroepen tot verantwoording, tot grote ergernis van Volt. Sinds de start van het dossier in december maakt Mart den Heijer (raadslid) zich hard voor de studenten. Afgelopen vrijdag lichtte Mart voor de tweede keer bij RTV Maastricht toe hoe de gemeente (te) netjes binnen haar lijntjes kleurt en genoegen neemt met het minimale rondom deze kwestie. Eerder pleitte Mart (samen met @spmaastricht ) voor een gemeentelijk woonbedrijf, maar ook deze motie werd niet gesteund en haalde amper een kwart van de stemmen tijdens de raadsvergadering. Juridisch gezien staat de gemeente in haar recht, maar morele principes? Dat is een ander verhaal. Wil je meer weten? Lees Mart zijn blog via de link in bio 🙌 🇪🇺 EN: ‘’Well, legally that’s true. Morally, I think that’s a shame.’’ When 506 students become homeless due to Nido Living’s failure to act, the Maastricht municipality feels no accountability, much to Volt’s annoyance. Since the start of the case in December, Mart den Heijer (councillor) has been fighting hard for the students. Last Friday, Mart explained for the second time on RTV Maastricht how the municipality is colouring (too) neatly within its lines and is content with the bare minimum around this issue. Earlier, Mart advocated (together with @SP) for a municipal housing company, but this motion too was not supported and barely gained a quarter of the votes during the council meeting. Legally, the municipality is in the right, but moral principles? That’s another story. Want to know more? Read Mart’s blog via the link in bio 🙌 #politiek #wonen #maastricht #volt #rtv #woningmarkt

23.2.2024

Volt Maastricht Webclip

Instagram

In oktober 2022 dienden 10 gemeenten, met Maastricht als penvoerder, de “regiodeal” Centraal Westelijk Zuid-Limburg in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit ambitieuze plan vereist institutionele, bureaucratische en financiële steun van het Rijk, zoals aangegeven in een Raadsinformatiebrief. Zuid-Limburg heeft de steun van het Rijk nodig voor brede welvaart en om regionale capaciteit te overstijgen, vooral bij grensoverschrijdende kwesties zoals infrastructuur, mobiliteit en juridische belemmeringen. Begin 2023 keurde het kabinet de regiodeal goed, waarin de uitvoering en financiering van gezamenlijke visies tussen het Rijk en de regio werden vastgesteld. Desondanks waren er volgens de Economische samenwerking Zuid-Limburg geen concrete zichtbare acties ondernomen en resteert bijvoorbeeld de duidelijkheid naar een projectteam. Vanwege dit gebrek aan concreetheid heeft Volt begin oktober schriftelijke vragen ingediend en ontving recent haar antwoorden. Helaas zijn de antwoorden niet toereikend, waardoor euregionale samenwerkingen niet concreet worden gemaakt. Er wordt voornamelijk ingezet op ‘het versterken van de internationale arbeidsmarkt’ wat in onze optiek niet duidelijk genoeg is. Inzetten op een Euregio burgerberaad volgens de gemeente? Helaas; ‘lokaal zal met name ingezet worden op actieve co-creatie inwoners en ondernemers bij de uitvoering van projecten.’ Volt concludeert dat er helaas weinig sprake is van een overzichtelijke structuur, er duidelijk geen haast bij zit en de concrete acties voor de inwoners nog geruime tijd uit zal blijven. Des te meer reden om ons hiervoor hard te maken. Meedenken? Mail jessica_sleijpen@volteuropa.org. #regiodeal #hetRijk #deregio #Nederland #Maastricht

9.2.2024

Volt Maastricht Webclip

Instagram

On 6 June 2024, we go to the polls again for the European Parliament elections. Maastricht Europeans without a Dutch passport who are eligible to vote will not automatically receive a voting pass in their letterbox. They must register as voters with the municipality before 23 April using a special form. Simple and obvious? Not really. A strong democracy depends on a high turnout, especially in European elections. Barriers must therefore be removed as much as possible, and that is where we believe the responsibility of the municipality comes in. However, it is striking that the municipal website does not contain any information about this procedure. In the interest of transparency and active involvement of our citizens, Volt asks the executive council to provide clear and complete information on the voting process for the European elections. Read our written questions here! 👆 NL: 📮 Op 6 juni 2024 gaan we weer naar de stembus voor de Europese Parlementsverkiezingen. De Maastrichtse Europeanen zonder Nederlands paspoort die stemgerechtigd zijn, ontvangen niet automatisch een stempas in de brievenbus. Zij moeten zich vóór 23 april als kiezer bij de gemeente registreren middels een speciaal formulier. Simpel en vanzelfsprekend? Niet echt. Een krachtige democratie staat of valt met een hoge opkomst, zeker bij de Europese verkiezingen. Drempels moeten dus zoveel mogelijk worden weggenomen, en dat is waar volgens ons de verantwoordelijkheid van de gemeente om de hoek komt kijken. Het is echter opvallend dat de gemeentelijke website geen enkele informatie bevat over deze procedure. Zelfs de Engelstalige pagina over verkiezingen toont verouderde gegevens over de Tweede Kamerverkiezingen van 2023. In het belang van transparantie en actieve betrokkenheid van onze burgers vraagt Volt het college om heldere en volledige informatie te verschaffen over het stemproces voor de Europese verkiezingen. Lees onze schriftelijke vragen hier! 👆 #verkiezingen #elections #europeanparlement #Maastricht

28.1.2024

Volt Maastricht Webclip

Instagram

Tijd voor verkiezingen! Waar onze nationale stemmingen nog voelen als gister, staat nu Europa op ons te wachten! 🇪🇺 Volt staat paraat met een sterke kandidatenlijst voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2024. Op de de voorlopige kandidatenlijst staat Teun Janssen, afkomstig uit Maastricht, op plek 3. Aanstaande zaterdag vindt het Volt congres plaats en krijgen de leden kans om inspraak te hebben in de lijst, stem jij op Teun?🙌 Teun: “In 1992 was Maastricht voor korte duur de hoofdstad van Europa. Er werd met durf een verdrag getekend dat ons verder met elkaar verbond, de grensregio opengooide en vrede op ons continent bracht. 30 jaar later stortte een dictator ons opnieuw in oorlog. We kunnen Rusland verslaan, en die vrede weer winnen. Maar alleen als we weer grote stappen durven zetten, net als toen in Maastricht. Of zoals Mathieu Segers het in zijn laatste stuk voor de NRC schreef: ‘’In dit geopolitieke krachtenveld kan Europa het eigen verval alleen nog stuiten door zich verder en dieper te verenigen.’’ Daarvoor wil ik mezelf met alle energie en passie die ik heb de strijd voeren.” EN: Time for elections! Where our national votes still feel like yesterday, now Europe is waiting for us! 🇪🇺 Volt is ready with a strong list of candidates for the European Parliament elections in June 2024. The provisional list of candidates includes Teun Janssen in position 3, from Maastricht. Next Saturday the Volt congress will take place and members will have a chance to have a say in the list, will you vote for Teun?🙌 Teun: “In 1992, Maastricht was for a short time the capital of Europe. It boldly signed a treaty that further connected us, opened the border region and brought peace to our continent. 30 years later, a dictator plunged us into war again. We can defeat Russia, and win that peace again. But only if we dare to take big steps again, as we did then in Maastricht. Or as Mathieu Segers put it in his last piece for the NRC: ‘’In this geopolitical force field, Europe can only halt its own decline by uniting further and deeper.’’ For that I want to fight myself with all the energy and passion I have.”

28.1.2024

Volt Maastricht Webclip

Instagram

Dutch below: We have finally received a response from the municipality regarding the uncertain situation surrounding the Muse-Einstein student complex. In summary, the response is that the municipality does not feel responsible for taking care of the affected students, even if they risk ending up on the streets from February onwards. Unacceptable in our view. The municipality is not obligated to do anything in this situation, but as far as we are concerned, they are certainly morally responsible. The Socialist Party also isn’t particularly happy with the situation. That is why, together, we are calling for a “municipal housing company”. In the future, that could ensure that no one has to end up on the streets. Curious about the full story? Read @martdenheijer’s blog via the link in bio. We hebben eindelijk een reactie van de gemeente gekregen omtrent de onzekere situatie rondom het Muse-Einstein studentencomplex. Samengevat is de reactie dat de gemeente zich niet verantwoordelijk voelt voor de opvang van de gedupeerde studenten, zelfs niet als ze vanaf februari op straat dreigen te belanden. Onacceptabel vinden wij. De gemeente “moet” niets in deze situatie, maar wat ons betreft zijn ze zeker moreel verantwoordelijk. Ook bij de SP wrijft het. Daarom roepen we samen op tot een “gemeentelijk woonbedrijf”. Dat zou er in de toekomst voor kunnen zorgen dat niemand op straat hoeft te belanden door de doorgeslagen marktwerking in onze samenleving. Benieuwd naar het volledige verhaal? De blog van @martdenheijer lees je via de link in bio. #housing #maastricht #gemeente #bestuur #politiek #muse-einstein #student #students #wonen #living

13.1.2024

Volt Maastricht Webclip

Instagram

Leer meer over het Nederlandse politieke systeem en de rol van Volt Nederland en Europa tijdens onze maandelijkse borrel op donderdag 18 januari! Wat een jaar ligt achter ons. De landelijke verkiezingen van afgelopen jaar hebben velen van ons verrast, niet per sé in positieve zin. Een lichtpuntje? Een hoop nieuwe leden bij Volt! Maar hoe werkt de Nederlandse politiek nu eigenlijk? Jules Ortjens, fractievoorzitter van Volt Maastricht vertelt je er alles over tijdens ons event ‘a crash course on Dutch politics’. Daarnaast zullen we het hebben over de rol van Volt in Nederland en Europa, met de Europese Parlementsverkiezingen die steeds dichterbij komen. Ben je nieuw bij Volt en wil je graag kennismaken met onze lokale beweging? Kom dan om 19:30u naar het zaaltje boven Café Forum in Maastricht. Het eerste half uur leren we je graag beter kennen en kun je ons al je vragen stellen. Ben je al vaker van de partij geweest bij onze activiteiten? Sluit dan om 20:00u aan en proost met ons op een progressief 2024! - Learn more about the Dutch political system and the role of Volt Netherlands and Europe during our monthly social gathering on Thursday January 18th! What a year lies behind us. 2023 left us with both laughter and tears. Last year’s national elections surprised us, not necessarily in a positive way. A silver lining? An increase in Volt memberships! But hang on - what were these elections and how does the Dutch political system work exactly? Join our event ‘a crash course on Dutch politics’ where Jules Ortjens, party lead of Volt in Maastricht City Council, will break down the basics of Dutch politics. We will also talk about the role of Volt in the Netherlands and in Europe, with the European Parliament elections around the corner. New to Volt and want to get to know our local movement? Meet us at 19:30h upstairs in Café Forum in Maastricht. The first half hour will be dedicated to get to know you better, and you’ll be able to ask us all of our questions and get to know fellow new members. Have you already attended some of our activities? Join us at 20:00h and toast with us a to a progressive 2024! 📅 18.01.24, 20h 📍 Café Forum, Maa

7.1.2024

Volt Maastricht Webclip

Instagram

English below: Twee stappen vooruit, één stap achteruit: zo voelt de duurzaamheidspolitiek in Maastricht af en toe. We zijn, ten eerste, ontzettend blij dat het College nu concrete stappen zet in het vrij maken voor P+R-plaatsen om auto’s te weren en voor fietszones uit te breiden in Maastricht. 🚴 Maar een amendement om die P+R-plaatsen zoveel mogelijk aan de rand van de stad te plaatsen haalde het, ondanks steun van o.a. Volt, SP en PvdA, tóch niet. Hetzelfde geldt voor een motie om die nieuwe maatregelen meetbaar te maken. Wij blijven, met de progressieve en groene partijen die onze Raad rijk is, kijken naar de mogelijkheden om het huidige pakket aan vergroeningsmaatregelen uit te breiden en te versterken. 💪 Gelukkig zijn daar nog veel kansen voor de aankomende 2,5 jaar. Wat vind jij belangrijke stappen die gezet moeten worden om Maastricht te vergroenen? 💚 Two steps forward, one step back: this is how sustainability politics in Maastricht feels from time to time. We are, first of all, happy that the Executive Board is now taking concrete steps in freeing up P+R spaces to keep cars out, as well as in expanding cycle zones in Maastricht. 🚴 However, an amendment to place these P+R spaces on the outskirts of the city did not make it, despite support from Volt, SP and PvdA, among others. The same goes for a motion to make these new measures measurable. We will continue to look, with the progressive and green parties in our Council, at the possibilities to expand and strengthen the current package of greening measures. 💪 Fortunately, there are still many opportunities for that in the next 2.5 years. What do you think are important steps that need to be taken to create a green Maastricht? 💚 #volt #vergroening #luchtkwaliteit #politiek #maastricht

20.12.2023

Volt Maastricht Webclip

Instagram

1 DECEMBER 17:00 CAFÉ FORUM Lieve Volters, Vandaag werden we wakker in een ander Nederland, een Nederland dat we dachten te kennen. We werden er ook aan herinnerd dat wij onlosmakelijk deel uitmaken van Europa. Want ook ons is het tijdperk van Meloni, Orbán en Wilders niet bespaard. En juist in zo’n tijdperk wil ik jullie bedanken. Want door jullie bestaan we nog. Door jullie staat Volt nog overeind. Op die basis moeten we doorgaan. En dat kunnen we alleen maar samen doen. Laten we daar op 1 december om 17:00 mee beginnen in Café Forum. Met een koffie, biertje of frisdrank zou ik graag met jullie onze ideeën, onze emoties, onze teleurstelling maar vooral ook onze hoop in deze nieuwe realiteit uitwisselen met elkaar. Maar bovenal wil ik graag met jullie die steun, liefde en solidariteit, waar onze beweging op is gebouwd, verder uitbouwen. Aanmelden mag, via de website van Volt Maastricht, maar het hoeft niet 💜 Tot dan Jules, Namens Romy, Mart, Ryan, Danny, Jessica, Nick en het hele bestuur van Zuid-Limburg 🇪🇺ENGLISH🇪🇺DECEMBER 1, 17:00 CAFÉ FORUM Dear Volters, Today we woke up in a different Netherlands, a country we thought we knew. We were also reminded that we are inseparably part of Europe. Because we too have not been spared the era of Meloni, Orbán and Wilders. Especially in times like these, I want to thank you. After all, because of you, we are still around. Because of you, Volt is still standing. We must continue and build on this foundation. And we can only do that together. To kick this off, let’s get together on 1 December at 17:00 in Café Forum. With coffee, beer or soda, I would like to exchange our ideas, our emotions, our disappointment, but above all our hope in this new reality with you. I would like to strengthen our support, love and solidarity, which are so needed to expand our movement with you. You can sign up, via the Volt Maastricht website, but you don’t have to 💜 See you then! Jules, On behalf of Romy, Mart, Ryan, Danny, Jessica, Nick and the entire board of Volt South-Limburg

18.12.2023

Volt Maastricht Webclip

Instagram

A packed council meeting with more than 25 proposals! 🫨 The tension was at times palpable, but *we are very happy* with the result. We initiated three motions and co-supported a lot of proposals. These *are the* proposals we initiated ourselves: 💬 Bilingual communication (30✅, 6❌): We will ensure more consistent bilingual translation from the municipality! This way everyone will be *informed on* politics and important developments in the city. 🚲 Evaluation bicycle fine (33✅3 ❌): We find it a strange development that the fine of wrongly parked bikes *will be* increased from 25 to 50 euros. *By negotiating* with other groups in the council, we convinced a substantial majority that this fine should be evaluated again in two years: if it turns out that the increase has not worked, the fine should be reduced again. 👥 South Limburg Commission (19✅, 17❌): Our motion to look into the possibility of a South Limburg Advisory Commission narrowly passed! More and more decisions, such as healthcare, are now made by aldermen and mayors at South Limburg level. That's good, but there we want those decisions to be checked by a committee made up of our, directly elected, councillors from South Limburg municipal councils. Apart from the motions we initiated, we have *supported OF co-initiated* a few more motions: 🚗 30 km p/h (31✅, 5❌) - *This motion, that we submitted with, among others, GroenLinks* *asks* the college to lower the standard speed in Maastricht from 50 to 30 km p/h. In Sweden, this *ensured* that people are *more likely* to choose green *alternatives* such as cycling or public transport! 🏫 Experiment with school buildings (30✅, 4❌) - With more and more school buildings threatening to become (partly) empty, we submitted a motion together with PvdA to *provide* the municipality and schools more freedom in giving new functions to these buildings: such as space for childcare or volunteers! 🍏 The vegan week in Maastricht (18✅, 16❌) - With a narrow majority of two votes, we managed to convince the council to adopt PvdD's motion that the municipality and its civil servants eat vegan for one week a year😊

8.11.2023

Volt Maastricht Webclip

Instagram

A greener future: what can Maastricht learn from Groningen? In this special Volt seminar, Peter Bootsma, the Green Mayor of Groningen, explains why climate goals are always put on hold by politics. The Groningen model of task democracy can also make Maastricht and Limburg politics more decisive and put the right groups to work to come up with decisive solutions. In this evening, we will focus on Bootsma's experience in Groningen climate politics and there will be plenty of time for a joint discussion: how applicable are the Groningen experiences to Maastricht and Limburg? When? Thursday 2 November 2023 At what time? 19:30-21:30 Where? The upstairs room of Café Forum (side entrance, Tafelstraat) For whom? Volters and non-Volters alike! Sign up via link in bio! Een groenere toekomst: wat kan Maastricht leren van Groningen? In deze speciale Volt-seminar legt Peter Bootsma, de Groene Burgemeester van Groningen, uit waarom klimaatdoelen steeds op de lange baan worden geschoven. Het Groningse model van de taakdemocratie kan ook de Limburgse politiek slagvaardiger maken en de juiste groepen aan het werk zetten om tot daadkrachtige oplossingen te komen. Tijdens deze avond zal Bootsma's ervaring in de Groningse klimaatpolitiek centraal staan en zal er genoeg tijd zijn om samen in discussie te gaan: hoe toepasbaar zijn de Groningse ervaringen op Maastricht en Limburg? Moeite met Engels? Voel je vrij om vragen te stellen in het Nederlands! Wanneer? Donderdag 2 november 2023 Hoe laat? 19:30-21:30 Waar? Het bovenzaaltje van Café Forum (zijingang aan de Tafelstraat) Voor wie? Voor Volters en niet-Volters! Meld je aan via link in bio. #climate #green #seminar #politiek #volt

10.10.2023

Volt Maastricht Webclip

Instagram

A greener future: what can Maastricht learn from Groningen? In this special Volt seminar, Peter Bootsma, the Green Mayor of Groningen, explains why climate goals are always put on hold by politics. The Groningen model of task democracy can also make Maastricht and Limburg politics more decisive and put the right groups to work to come up with decisive solutions. In this evening, we will focus on Bootsma's experience in Groningen climate politics and there will be plenty of time for a joint discussion: how applicable are the Groningen experiences to Maastricht and Limburg? When? Thursday 2 November 2023 At what time? 19:30-21:30 Where? The upstairs room of Café Forum (side entrance, Tafelstraat) For whom? Volters and non-Volters alike! Sign up via link in bio! Een groenere toekomst: wat kan Maastricht leren van Groningen? In deze speciale Volt-seminar legt Peter Bootsma, de Groene Burgemeester van Groningen, uit waarom klimaatdoelen steeds op de lange baan worden geschoven. Het Groningse model van de taakdemocratie kan ook de Limburgse politiek slagvaardiger maken en de juiste groepen aan het werk zetten om tot daadkrachtige oplossingen te komen. Tijdens deze avond zal Bootsma's ervaring in de Groningse klimaatpolitiek centraal staan en zal er genoeg tijd zijn om samen in discussie te gaan: hoe toepasbaar zijn de Groningse ervaringen op Maastricht en Limburg? Moeite met Engels? Voel je vrij om vragen te stellen in het Nederlands! Wanneer? Donderdag 2 november 2023 Hoe laat? 19:30-21:30 Waar? Het bovenzaaltje van Café Forum (zijingang aan de Tafelstraat) Voor wie? Voor Volters en niet-Volters! Meld je aan via link in bio. #climate #green #seminar #politiek #volt

8.10.2023

Volt Maastricht Webclip

Instagram

🚗🚴‍♂️Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde leef- en werkomgeving. Daarom pleit Volt Maastricht voor een autoluw Wyck, een plan dat deze bruisende wijk toegankelijker maakt voor voet- en fietsverkeer en een gezondere luchtkwaliteit krijgt door onnodig autoverkeer te weren. Tijdens de seminar Leefbaar Wyck heeft Volt de kans gekregen om naar de visie en zorgen van de ondernemers van Wyck te luisteren. Hier zien we dat voor hun autoluw Wyck nog steeds betekent: helemaal geen auto's meer! Maar dit is niet de realiteit. Ironisch genoeg, komt de visie van de ondernemers en het plan van de gemeente veel met elkaar overeen! Volt Maastricht blijft dus nog steeds pleiten voor het implementeren van een autoluw Wyck, en vraagt tegelijkertijd aan de gemeente om de inhoud van het plan beter en vaker te communiceren met haar inwoners. Want aan het einde van de dag profiteert iedereen er aan. English: Everyone has the right to a safe and healthy living and working environment. Volt Maastricht thus argues for a car-free Wyck, a plan that makes this vibrant neighbourhood more accessible for pedestrians and cyclists while simultaneously improving its air quality. During the seminar Liveable Wyck, Volt was given the opportunity to listen to the vision and concerns of Wyck's entrepeneurs. Here we still see that for them, car-free Wyck still means: no cars at all! However, this is not the reality. Ironically, the vision of the entrepreneurs and the plan of the municipality have alot in common! Therefore, Volt Maastricht continues its support for the implementation for a car-free Wyck, and simultaneously asks the municipality to communicate the content of the plan more effectively and frequently to its inhabitants. Because at the end of the day everyone profits from this policy.

4.10.2023

Volt Maastricht Webclip

Instagram

🏥💜🤝Samenwerken voor een solide zorgsysteem De “Zorgstaat BV” is failliet. Of het nu gaat om de monopolistische zorgbedrijven die burger en overheid schaakmat zetten, of om het feit dat we ons in het aankomend decennium moeten klaarmaken voor een grote demografische verschuiving: zoals de Nederlandse zorgstaat nu is opgezet, werkt die niet meer. Ons burgerlid, @ryanwilmes_, schreef er laatst een kritische analyse over de huidige situatie in Maastricht: de Gouden Troon van BV Zorg. Die kun je nog steeds in de bio lezen! Ondertussen heeft onze fractievoorzitter @jules.ortjens collega’s opgeroepen om samen een brief op te stellen voor de toekomstige premier: een aanzet tot een “stembusakkoord” met brede richtlijnen voor een radicale hervorming in de zorg. Kijk hier de speech met de reactie van de wethouder terug! 🤝Collaborating for a solid healthcare system The Dutch “Heathcare, Inc.” system is bankrupt. Whether it’s the monopolistic healthcare companies that corner citizens and politics, or the fact that we have to prepare for a major demographic shift in the coming decade: the current Dutch healthcare system no longer works. Our council assistant, @ryanwilmes_, recently wrote a critical analysis of the current situation in Maastricht: the Golden Throne of Healthcare Inc. You can still read that one in the bio! Meanwhile, our party leader and council group chairman @jules.ortjens called on Council colleagues to jointly draft a letter for the future Prime Minister: a push for a “ballot agreement” with broad guidelines for radical reform in Dutch healthcare. Watch the speech back here, including the response of the City Executive for healthcare!

4.10.2023

Volt Maastricht Webclip

Instagram

We hebben geweldig nieuws: ons Maastrichts Burgerlid Economie & Cultuur, Romy Frijters, staat op nummer zes van de concept-kandidatenlijst van Volt voor de aankomende Tweede Kamerverkiezing. Romy is al langer politiek actief en sinds maart 2022 burgerlid in de Maastrichtse gemeenteraad. Hier vertegenwoordigt zij Volt in het domein Economie en Cultuur. In deze rol, als inwoner van Maastricht en Limburg, en als dochter van een grensondernemer, weet Romy als geen ander hoe Haags beleid kan schuren met de belangen van ons grensgebied. "Dit moet anders: zeker als je kijkt naar het gedaalde vertrouwen in de overheid in onze regio. Ik wil met mijn kandidaatstelling een brug slaan tussen de regio en politiek Den Haag. Ik wil de belangen van onze Europese regio meer onder de aandacht brengen, nog meer dan dat we nu in de Maastrichtse raad kunnen doen. Onze regionale belangen wijken vaak af van wat wordt gezien als nationaal belang."  In het concept-verkiezingsprogramma staan een aantal ambities voor de grensregio's uitgewerkt, mede door de inzet van de Maastrichtse fractie. "We hebben meteen een aantal punten aangedragen die volgens ons niet mochten ontbreken in het Volt-verkiezingsprogramma. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van grensoverstijgende criminaliteit, investeringen in Euregionaal openbaar vervoer en het erkennen van diploma's in Nederland, België en Duitsland.” Toch is dit voor Romy pas een eerste stap: “De problematiek benoemen is niet genoeg: het is nu tijd dat we deze ook aanpakken. Met een nieuwe lijst én een nieuwe fractie zal Volt de Europese waarden echt zichtbaar moeten gaan maken in de grensregio, daar waar Europa het meest voelbaar is." Lees het hele blog in de bio! #volt #politiek #tweedekamer

16.9.2023