Lees meer

Bekijk

Klik en bekijk onze stadsvisie

Wonen en leven in een sociaal en inclusief Maastricht

Sociaal domein

Lees het beleid

14.6.2023

Maastricht koploper compensatieregeling energiekosten studenten

Nieuws

Zoals recentlijk in de Volkskrant beschreven, is Maastricht met 622 aanvragen en 224 toekenningen koploper op het gebied van de energietoeslag voor studenten. Vergeleken met andere gemeenten hebben we een grote groep studenten die door de gestegen energiekosten in de problemen kwam, kunnen helpen. Het verschil? Naar onze mening de inzet van Volt en NovUM die er voor heeft gezorgd dat het aanvragen van de toeslag zo makelijk mogelijk is en internationale studenten ook aanspraak mogen maken op de regeling. We zijn erg trots dat we dit hebben bereikt en dat er hiermee in Maastricht minder studenten zijn die door de hoge kosten bijvoorbeeld hun huur niet meer kunnen betalen.

8.5.2023

Vervolgvragen straatintimidatie

Schriftelijke vragen

In Maastricht komt straatintimidatie, waaronder seksuele intimidatie, helaas nog steeds dagelijks voor. Om dit probleem aan te pakken, is het van cruciaal belang dat lokaal beleid wordt opgesteld met betrekking tot het monitoren, bewust maken en straffen daarvan. Mogelijk herinner je nog dat we op dit gebied al eerder schriftelijke vragen hebben ingediend. Uit het antwoord op deze vragen blijkt echter dat het College geen goed zicht heeft op straatintimidatie in de gemeente. Dit gebrek aan monitoring baart ons ernstige zorgen. Daarom hebben we samen met GroenLinks en 6 andere partijen een reeks nieuwe schriftelijke vragen gesteld. Met het stellen van deze vragen hopen we het college aan te zetten tot een kritische evaluatie van haar eigen beleid omtrent straatintimidatie. Ons uiteindelijke doel is beter en scherper beleid op dit gebied.

5.4.2023

Het demonstratierecht in Maastricht

Schriftelijke vragen

Volt en andere lokale partijen hebben vraagtekens gezet bij de manier waarop Maastricht omgaat met het demonstratierecht. Dit kwam ter sprake naar aanvang van een rapport van Amnesty International waaruit blijkt dat de stad, net als veel andere steden in Nederland, problemen heeft met waarborging van het demonstratierecht. De gemeente stelt officieel dat men geen toestemming voor een demonstratie hoeft te vragen, maar bewoners die een protest organiseren krijgen regelmatig een bericht dat er een ‘vergunning’ nodig is. Verder is de protestregistratiepagina alleen in het Nederlands en vereist het een DigiD, waardoor het voor veel Maastrichtenaren moeilijk wordt een demonstratie te organiseren. Maastricht verloor in 2021 een rechtszaak over het demonstratierecht en, door deze vragen in te dienen, hopen we te horen wat er sindsdien is gedaan om de situatie te verbeteren. Wil je meer weten? De schriftelijke vragen over het demonstratierecht kun je hier vinden!

17.4.2023

Anti-discriminatie voorzieningen in Maastricht

Schriftelijke vragen

Afgelopen week hebben we, samen met GroenLinks, een reeks vragen ingediend aan het college over de bestaande anti-discriminatie voorzieningen in Maastricht. De betrokken lezer herinnert zich mogelijk dat we al eerder vragen over dit onderwerp hebben gesteld. Recent nieuws dat geld, bedoeld voor de aanpak van discriminatie, op de plank blijft liggen of zelfs naar andere voorzieningen gaat is voor ons echter in zoverre zorgelijk dat we het nodig vonden om vervolgvragen in te dienen. De vragen richten zich vooral op enkele uitspraken van het discriminatiemeldpunt ‘ADV Limburg’ die de beantwoording van onze eerder gestelde vragen tegenspreken. Met het stellen van nieuwe vragen hopen we een duidelijker beeld te krijgen van de stand van zaken omtrent de financiering en bekendheid van het ADV Limburg. Mocht het nodig blijken, zullen we ons in de toekomst inzetten om de bekendheid van en subsidie voor het meldpunt te vergroten.

28.3.2023

Asielzoekers sneller aan het werk

Motie mede ingediend

In de Raadsvergadering van 28 maart is een motie die we met D66 hebben mede ingediend aangenomen. Het doel van deze motie is om kansrijke asielzoekers sneller aan het werk te krijgen. Momenteel heeft deze groep de eerste 6 maanden die ze in Nederland verblijven niet de mogelijkheid om te werken en daarna alleen onder bepaalde voorwaarden. De aanpak ten aanzien van ontheemde uit Oekraïne heeft laten zien dat een snelle instroom op de arbeidsmarkt wél mogelijk is en participatie en integratie bevorderd. Daarnaast is er veel behoefte aan werknemers in bepaalde sectoren. Daarom doen we in onze motie een oproep aan het college om te lobbyen bij het Rijk, mogelijkheden omtrent een pilot te onderzoeken, hier relevante partijen zoals Podium24 en Startfoundation bij te betrekken, en vroegtijdige participatie en integratie op te nemen in het beleidskader voor opvang van asielzoekers.

28.3.2023

Openingstijden verkoop etenswaren op zondag

Nieuws

In de Raadsvergadering van 28 maart is een motie behandeld over verruiming van de openingstijden voor verkoop van etenswaren op zondag. Andere grote gemeenten in Limburg hanteren al jaren ruimere openingstijden voor voedselketens maar Maastricht houdt sinds 2015 vast aan een regeling die openingstijden limiteert van 12 tot 18u. Met het aannemen van deze motie wordt dit 08-22 uur. De VVD, die deze motie indiende, argumenterende dat tweeverdieners, die door de week weinig tijd hebben om boodschappen te doen, door deze gelimiteerde openingstijden worden benadeeld. Hoewel we gevoelig zijn voor de invloed van langere openingstijden voor kleine bedrijven, hebben we uiteindelijk gehoor gegeven aan dit argument. Voornamelijk omdat het over winkelketens gaan die primaire levensbehoeftes voorzien. We zijn fel tegenstander van een vergroting van deze motie. Als het in de toekomst over kledingzaken gaat, stemmen we tegen.

22.3.2023

De toekomst van het Pleasure, Art & Science festival

Schriftelijke vragen

Het Pleasure, Art & Science festival van de Universiteit Maastricht heeft laatst bekend gemaakt dat het evenement, door de stijgende kosten, nog maar één keer per twee jaar georganiseerd kan worden. Het festival staat vol met culturele evenementen, is gratis te bezoeken, en heeft als doel om “de universiteit met de stad te verbinden”. Een, naar onze mening, enorm mooi initiatief. Afgelopen jaar was het festival onderdeel van Festival Maas waarvan de gemeente Maastricht een van de partners is. Dit in acht nemend, hebben we, samen met GroenLinks, schriftelijke vragen ingediend en daarin een oproep gedaan aan het college om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het PAS-festival alsnog jaarlijks te laten plaatsvinden.

1.3.2023

MBO mag meedoen aan de introweken

Antwoord op schriftelijke vragen

De aandachtige lezer zal zich herinneren dat we begin februari vragen hebben gesteld aan het College over het betrekken van het MBO bij de introductieweek voor aankomende studenten (de INKOM). Deze week kregen we positief nieuws van wethouder Johan Pas: wat het college betreft neemt het Vista College komend jaar deel aan de INKOM! Een goede stap naar een gelijke waardering van elke student.

7.3.2023

Oproep aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Brief

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft recentelijk besloten dat de brug over het Julianakanaal tussen Itteren en Bunde niet vervangen zal worden, maar gerenoveerd. Met deze beslissing trekt het ministerie een eerder gemaakte belofte terug. Zeer kwalijk naar onze mening: de brug verkeert al lange tijd in zeer slechte conditie en het is maar de vraag of een renovatie het gewenste effect oplevert. Zo zou de brug verhoogd worden om de steeds grotere scheepvaart dat door het Julianakanaal vaart te accommoderen. Daarnaast wordt de brug ook dagelijks gebruikt door kinderen, en verbindt hij de dorpskern Itteren met de rest van Maastricht. In de hoop de beslissingen van de het ministerie terug te draaien hebben we, samen met 11 andere partijen, de afgelopen week een oproep gedaan aan minister Harbers. Deze brief is hier te lezen.

16.2.2023

Oproep aan het college: steun voor slachtoffers in Syrië en Turkije

Brief aan het College

Net zoals veel andere zijn we enorm geschrokken van de ramp in Syrië en Turkije. We hebben een aantal ontzettend inspirerende initiatieven zien ontstaan in Maastricht om slachtoffers van de aardbeving te helpen. We zouden het mooi vinden als de stad Maastricht het goede voorbeeld van haar inwoners volgt door één euro per inwoner over te maken naar Giro555, zoals in veel andere gemeenten ook gedaan is. Daarom hebben we samen met een aantal andere partijen een oproep gedaan aan het college van Burgemeester en Wethouders om te doneren aan Giro555, om zo als stad solidariteit te tonen met slachtoffers in het rampgebied.

Hier lees je de brief aan het College.

2.2.2023

Burgerparticipatie en Veerkrachtige Wijken

Activiteiten wethouder Anita

Veerkrachtige wijkenaanpak is een belangrijk thema in ons coalitieakkoord: de komende vier jaar wordt er extra veel aandacht besteed aan wijkontwikkelingsplannen die focussen op maatregelen rondom thema’s als leefomgeving, sociaal beleid, participatie, herstructurering, en inclusiviteit. Het doel is dat de sociale cohesie en veerkracht van Maastrichtse inwoners, vooral in de minder welvarende wijken, versterkt word. Met dit doel voor ogen heeft Anita samen met, onder andere, Frans Bastiaens (Wethouder Stedelijke Ontwikkeling), CircusVis en Albert-Jan Kruiter (het Instituut van Publieke Waarden) een themasessie gehouden over hoe het concept Veerkrachtige Wijken in Maastricht vorm moet krijgen. Voorop staat de notie dat dit thema niet aangepakt moet worden vanuit een top-down benadering maar, in plaats daarvan, bottom-up, waarbij het van groot belang is dat inwoners en partnerorganisaties betrokken worden wijkontwikkelingsplannen.

3.2.2023

Wat is er aan de hand met onze scholen in Maastricht?

Podcast

De toekomst van het middelbaar onderwijssysteem in Maastricht is onzeker: er heerst een debat over de vraag of Maastricht één grote schoolcampus moet hebben voor de hele stad of onderwijs aan beide kanten van de Maas moet aanbieden. Om het onderwijssysteem in Maastricht te bespreken, en een antwoord op dit vraagstuk to formuleren, zitten Jules en Mart samen met PvdA-fractievoorzitter Maren Slangen - een lokale expert op het gebied van onderwijs. Als jullie dit onderwerp ook hartstikke interessant vinden, hebben we goed nieuws: het hele gesprek is te beluisteren in aflevering 10 van onze podcast ‘Wat is er aan de hand met onze scholen in Maastricht?'.

2.2.2023

Praktisch of theoretisch opgeleid: een gelijke waardering voor elke student

Schriftelijke vragen

Jammer genoeg bestaan er nog steeds een aantal vooroordelen over MBO of zelfs HBO opleidingen. Zo wordt regelmatig gesproken over ‘hoger’ of ‘lager’ denkniveau in plaats van ‘praktisch’ of ‘theoretisch’, met een duidelijk stigma verbonden aan het concept ‘lager opgeleid’. Volledig onterecht natuurlijk. Iedereen draagt, of ze nou een praktische of theoretische studie hebben gevolgd, bij aan onze maatschappij en heeft recht op dezelfde waardering. Helaas worden scholieren en studenten nog steeds ontmoedigd een MBO opleiding te volgen, en dit terwijl we praktisch opgeleide mensen zo hard nodig hebben. Om te kijken hoe we het stigma verbonden aan praktische studies en de tweedeling tussen MBO/HBO en universitaire studenten kunnen verminderen, hebben we samen met D66 en de PvdA een reeks schriftelijke vragen ingediend aan het College van Burgemeester en Wethouders. Een stap in de goede richting zou zijn om de alle studenten gelijke kortingen aan te bieden bij door de overheid gesubsidieerde instanties of het organiseren van een gezamelijke INKOM voor alle studenten. Meer weten? Lees dan hier de vragen of bekijk het artikel van RTV Maastricht.

27.1.2023

Anita lid van de Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie VNG

Nieuws

Op 26 januari is Wethouder Anita Bastiaans benoemd tot lid van de Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Als lid van de Commissie zal ze zich, samen met 19 Raadsleden; Burgemeesters; en Wethouders uit heel Nederland, bezighouden met landelijke vraagstukken op het gebied van asiel en migratie. Met een portefeuille waarin, o.a., Europa en Euregio, en Inburgering, vluchtelingenwerk en statushouders in zitten, sluit dit natuurlijk erg goed aan bij Anita’s werkzaamheden als Wethouder in Maastricht.

6.1.2023

De aanpak van structureel racisme en discriminatie in Maastricht

Schriftelijke vragen

In een diverse stad als Maastricht komen racisme en discriminatie helaas met enige regelmaat voor. Samen met een aantal andere partijen stelde Volt aan het begin van deze maand een aantal schriftelijke vragen over racisme en andere vormen van discriminatie in Maastricht. De hoop is dat we met het stellen van deze vragen een beter inzicht krijgen in de aanpak van discriminatie in de stad maar ook dat we hiermee een opzet kunnen maken aan een discriminatiemeldpunt. Dit meldpunt zou ons een beter inzicht kunnen geven op hoe en waar discriminatie in de stad plaatsvind. Met deze informatie zouden we in de toekomst beleid kunnen schrijven dat racisme en discriminatie tegengaat.

20.1.2023

Het Volt loket en de Energietoeslag flowchart

Nieuws

We weten dat het aanvragen van de energietoeslag nogal ingewikkeld kan zijn en het onduidelijk is wie wel of geen aanspraak mag maken op de regeling. Daarom openen we vanaf 20 januari weer Volts “Breusels Lokètsje” op Brusselsestraat 53B. We zijn dan iedere vrijdag open van 10:00-18:00u om ondersteuning te bieden bij het aanvragen van de energietoeslag. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om langs te komen maar toch graag willen weten of je aanspraak mag maken op de regeling? Kijk dan eens naar onze flowchart.

23.12.2022

Samenwerking tussen de gemeente en UNU-MERIT

Werkbezoek Wethouder Anita

Afgelopen week is Volt Wethouder Anita langsgegaan bij UNU-MERIT, een afdeling van de universiteit ontstaan uit samenwerking tussen Universiteit Maastricht en de Verenigde Naties. Tijdens dit werkbezoek vond een open discussie plaats over de voordelen die een hechter partnerschap tussen de gemeente en de organisatie kan opleveren. Als VN-agentschap met een internationale gemeenschap van wetenschappers kan UNU-MERIT de inspanningen van de stad ondersteunen door beleidsadvies en op maat gemaakte trainingsprogramma's voor stadsambtenaren te verstrekken. Bovendien bevestigde het Instituut zijn toezegging om de zoektocht van de gemeente naar het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN te ondersteunen.

20.12.2022

Energietoeslag: ook voor internationale studenten

Nieuws

We hebben ons de afgelopen maanden hard ingezet om een energietoeslag voor studenten te verwerkelijken. Zoals eerder beschreven was ons doel om deze toeslag zo inclusief en eerlijk mogelijk op te zetten. We zijn dan ook blij te kunnen zeggen dat de energietoeslag er eindelijk is, en dat een Nederlandse nationaliteit geen vereiste is om aanspraak te maken op de tegemoetkoming.

Er zijn wel een aantal andere vereiste. Wil je meer lezen of weten of je aanspraak maakt op de regeling? Lees dan ons blog.

25.11.2022

Incident bij studentenvereniging Tragos

Nieuws

We zijn, net zoals vele andere Maastrichtenaren, ontzettend geschrokken van het incident dat afgelopen vrijdag op het terrein van Tragos plaatsvond. Nadat, als gevolg van een uit de hand gelopen kampvuur, de brandweer genoodzaakt was in te grijpen, werd deze door leden van de studentenvereniging gehinderd terwijl de hulpdienst de brand op het terrein probeerde te blussen. De politie moest eraan te pas komen om de situatie te deëscaleren. Voor Volt en vele andere partijen is de maat ondertussen vol. Tragos zal zichzelf moeten hervormen wil ze als volwaardig lid van het Maastrichtse studentenleven blijven voortbestaan.

17.11.2022

Aanpak (seksuele) straatintimidatie in Maastricht

Schriftelijke vragen

Helaas moeten we concluderen dat er in Maastricht nog steeds dagelijks (seksuele) intimidatie plaatsvind. Ook gewoon op straat. Omdat we graag willen weten wat er gedaan kan worden om deze discriminatie tegen te gaan, hebben we in een brede coalitie van partijen vragen gesteld. We zijn blij om te zien dat deze kwestie voor veel partijen van belang is en hopen, zodra we een antwoord hebben ontvangen, samen met deze partijen een concreet plan op te stellen dat straatintimidatie aanpakt

16.11.2022

Energietoeslag ook voor studenten: vervolg

Antwoord schriftelijke vragen

We hebben onlangs antwoord gekregen op onze schriftelijke vragen omtrent de energiecompensatie voor studenten. Uit dit antwoord blijkt dat de gemeente 1,6 miljoen van het Rijk ontvangt ter bekostiging van een energieregeling voor studenten. We zijn blij dat er stappen zijn gezet maar hebben ook een tweetal zorgpunten. Zo is uit de beantwoording van onze vragen niet duidelijk hoe die energieregeling er uit gaat zien en of internationale studenten hier ook aanspraak op mogen maken. Daarom zullen we ons de komende maand hard inzetten voor een eerlijke en inclusieve implementatie van deze regeling. Daarnaast zullen we ook onderzoeken of die 1,6 miljoen wel genoeg is om alle studenten te compenseren voor de hoge energiekosten.

16.11.2022

Een lobbyregister in Maastricht?

Schriftelijke vragen fractievoorzitter Jules

We vinden bestuurlijke en ambtelijke integriteit van het grootste belang. Daarom hebben we samen met GroenLinks en M:OED een aantal vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Met deze vragen hopen we een beter zicht te krijgen op de huidige maatregelen ter preventie van corruptie en overmatige beïnvloeding van de politiek door lobbyisten. Daarnaast zien we dit als de eerste stap naar het instellen van een lokaal lobbyregister, waarin het college verplicht is aan te geven met wie lobbyisten binnen het college, evenals binnen de ambtelijke ondersteuning, contact hebben.

16.11.2022

Een nieuwe (studenten) campus

Schriftelijke vragen fractielid Mart

In het coalitieakkoord wordt gesproken over de realisatie van een (studenten)campus. Deze campus is voor ons een belangrijk thema. Daarom hebben we op 16 november, samen met D66, GroenLinks en de VVD, een aantal vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Met het stellen van deze vragen hopen we een beter zicht te krijgen op de huidige plannen omtrent de campus om zo eventuele voorstellen voor verbetering te kunnen doen.

De gestelde vragen zijn hier te lezen.

11.11.2022

Woonproject Limmel aan de Maas

Antwoorden op vragen fractielid Mart

Mart heeft samen met een aantal andere partijen schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkeling van het grootschalig woonproject ‘Limmel aan de Maas’. De fractie vindt het belangrijk dat men bij dit project rekening houd met de nood voor betaalbare woningen. Met het stellen van deze vragen hopen we dus een beter zicht te krijgen op het bestemmingsplan voor dit gebied. 

Inmiddels hebben we antwoord van de verantwoordelijke wethouder. Helaas moeten we melden niet tevreden te zijn met dit antwoord. We zullen dit met andere partijen bespreken en op basis daarvan onze volgende stappen bepalen. De fractie kan jullie in ieder geval garanderen dat we dit project nauwkeurig in de gaten houden

11.11.2022

Een dagelijks schoolontbijt

Motie

Door de stijgende energieprijzen is het lastig voor sommige ouders om hun kinderen voldoende gevoed naar school te sturen. Zoals ook in de Limburger beschreven, hebben we daarom tijdens de Raadsvergadering van 08-11-22 een motie van de PvdA mede-ingediend. Met het aannemen van deze motie zal de gemeente begin volgend jaar een onderzoek starten naar de mogelijkheid om kinderen van een dagelijks schoolontbijt te voorzien.

10.10.2022

Wiens crisis is dit eigenlijk?

Artikel Limburger

In een opiniestuk in de Limburger bespreekt Jules hoe het kan dat Nederland nog steeds faalt in het reguleren van migrantenstromen en stelt hij de vraag "wiens crisis is dit eigenlijk?". De fractie hoopt lezers mee te geven hoe de politiek, door een gebrek aan lange termijn visie, van de ene crisis in de andere struikelt, en hoe we met zijn allen moeten kiezen tussen een menselijke samenleving en een maatschappij die draait op een verdienmodel. Meer lezen? Klik dan hier

27.9.2022

Energietoeslag: ook voor studenten

Petitie

Op dit moment wordt een eenmalige tegemoetkoming voorbereid voor alle huishoudens met een lager inkomen, met uitzondering van studenten. Wij vinden deze uitzondering onterecht en discriminerend. Daarom hebben we samen met NoVUM een petitie gestart waarin we de Nederlandse regering oproepen om ook studenten te ondersteunen.

Update 16 oktober: de petitie is naar Den Haag verstuurd en wordt al in het nieuws besproken.

19.9.2022

Hoe werkt de Mestreechter polletiek?

Podcast

Eerste podcast online: Mart en Jules hebben de eerste aflevering van hun podcast opgenomen en op Spotify gezet. Samen bespreken ze iedere twee weken de ontwikkelingen in de gangpaden van Mosae Forum - het hart van de "Mestreechter politiek". Het doel van de podcast: de lokale politiek toegankelijk en begrijpelijk maken.

10.9.2022

Schriftelijke vragen aan het college

Schriftelijke vragen huisvestingsfraude

Ons raadslid Mart heeft vragen gesteld aan het college over over de aanpak van huisvestingsfraude en wanpraktijken van huisbazen bij met name internationale inwoners. Er komen steeds meer meldingen binnen over deze praktijken. We maken ons zorgen en willen graag weten wat het college hier aan wilt doen.