Lees meer

Bekijk

Klik en bekijk onze stadsvisie

Beleid

1. Betere verbindingen: Limburg, België en Duitsland.

Samen met Zuid- en Midden Limburg, Belgisch-Limburg, Aken en Luik, vormt Maastricht de Euregio Maas-Rijn: een verstedelijkt gebied met 3,9 miljoen inwoners, ter grootte van de Randstad, in het hart van Europa. Maastrichtenaren moeten daarvan de vruchten kunnen plukken door de economische, academische en culturele samenwerking tussen deze steden sterker te maken. Openbaar vervoer is bij uitstek de sector waar het niet alleen gaat om de vraag van reizigers, maar waar ook nieuwe vraag wordt aangeboden: zo was forenzen in de Randstad zeldzaam totdat de verbindingen beter werden. Op die manier willen we ook naar onze grensoverschrijdende regio kijken: als een dynamisch verstedelijkt gebied waarin gemeente- en landsgrenzen geen rol spelen. Daarom willen we, in samenwerking met de provincie, Zuid-Limburgse gemeenten en buurlanden, meer en snellere openbaar vervoer verbindingen tussen Limburg, België en Duitsland. Ook ‘s nachts. 

De Drie-Landen-Trein

Volt wil het oude plan van de Drie-Landen-Trein weer oppakken. Die rijdt nu vanuit Aken naar Maastricht, maar niet tot aan Luik, omdat onze lokale politiek niet wilde meegaan met de strengere Luikse veiligheidseisen. Volt wil dat die eisen worden gerespecteerd, zodat we onze Euregio Maas-Rijn voor eens en altijd goed verbinden. Om die verbinding écht te realiseren zou de trein ook minder vaak moeten stoppen; die doet er nu nog een uur over om in Aken te komen, terwijl dat binnen een half uur zou kunnen. Ten slotte zou deze trein vier keer, in plaats van één keer, per uur moet rijden.

Een Zuid-Limburgs intercity-systeem

Tussen Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen wil Volt intercity-treinverbindingen laten rijden via een metro-schema: iedere tien minuten, van stad tot stad, binnen een kwartier en tot twee uur ‘s nachts. Hierdoor ontstaat een dynamische woon-werk-relatie binnen de verstedelijkte driehoek van Zuid-Limburg. Het maakt dan immers minder uit of je een baan hebt in Heerlen, woont in Sittard of een laatste biertje met vrienden in Maastricht drinkt. Zo lossen we ook een groot deel van de woningcrisis in Maastricht op, alsook de leegloop in Sittard-Geleen en Parkstad, omdat het veel makkelijker wordt om te forenzen tussen deze drie steden.

2. Betaalbare woningen bouwen.

Volt wil meer woningen én studenten campussen bouwen. Het woningtekort in Maastricht laat zien hoe Maastrichtenaren van verschillende groepen vaak toch verbonden zijn doordat ze kampen met dezelfde problemen. Met het bouwen van betaalbare campussen los je de woningcrisis voor studenten op én verbetert de leefbaarheid in bestaande woonwijken door afnemende overlast van studenten. Er zijn voldoende gebieden in Maastricht beschikbaar voor het bouwen van campussen en nieuwe woonwijken.

Concrete voorbeelden voor een nieuw Maastricht

Gebieden voor nieuwe stadsinrichting zijn de Oeslingerbaan bij Randwyck, de Maasoever van de Franciscus Romanusweg, het gebied rondom de Noorderbrug, de Koompe aan de Prins Bisschopsingel, het KPN-terrein nabij de Noormannensingel en het Trega-Terrein aan de Borgharenweg. Veel van deze plannen zijn al uitgewerkt door plaatselijke bewoners, zoals de deelnemers aan het Topos-project “Maastricht op weg naar een nog mooiere stad”. Volt wil dat de gemeente zich verbindt met inwoners en gaat luisteren naar deze voorstellen. Daarbij is het van groot belang om duidelijke eisen te stellen aan projectontwikkelaars zodat onze eerste en grootste zorg opgelost gaat worden: toegankelijke campussen voor studenten en betaalbare woningen voor starters en andere Maastrichtenaren.

De mogelijkheid tot hoogbouw

Hoogbouw mag nooit het uitzicht van het historisch centrum blokkeren. Volt wil een open gesprek aangaan met buurthuizen en wijkbewoners over hoogbouw buiten de binnenstad, omdat dit nieuwe huisvestingsmogelijkheden kan bieden. Dit is een goed voorbeeld van een onderwerp dat besproken kan worden in een Burgerraad (zie 4. Een burgerraad in Maastricht).

Flexibele bestemmingsplannen.

Volt wil daarnaast een flexibele aanpak voor bestemmingsplannen, zodat kantoren, winkels en appartementen gemakkelijker gezamenlijk gebouwen kunnen delen. Met één functie per gebouw kan de stad moeilijk met een veranderende tijdsgeest meegaan.

Openbaar vervoer & wonen: Twee kanten van dezelfde medaille

Ten slotte ziet Volt het openbaar vervoer en woningbeleid als twee kanten van dezelfde medaille. Enerzijds heeft Maastricht een woningcrisis, anderzijds heerst er leegstand én leegloop in veel Limburgse gemeenten. Ook aangrenzende Belgische deelgemeenten bieden veel woonruimte. Met een sterk openbaar vervoer zijn Zuid-Limburg en de aangrenzende gebieden in België en Duitsland klaar voor een dynamisch en goed verbonden werk-en-woongebied. Een gebied waar forenzen geen obstakel vormt, en waar alle gemeenten en inwoners erop vooruit gaan (zie ook: 1. Betere verbindingen: Limburg, België en Duitsland). Zo creëer je ook meer kansengelijkheid: een beter verbonden arbeidsmarkt in de regio kan een deel van de arbeidskrapte in Limburg en de werkloosheid in het Belgisch grensgebied oplossen.

3. ​​Een duurzaam Maastricht in een groen Europa.

Denk Europees, handel lokaal. De overstromingen van de Maas afgelopen zomer maken nog eens duidelijk dat de grens geen obstakel vormt voor natuurrampen. Klimaatverandering gaat ons allen aan. Volt wil Maastricht verduurzamen en beter verbinden met openbaar vervoer. Hierbij wil Volt dat Maastricht zoveel mogelijk leert van andere Europese steden. Door kennis te delen, kunnen we werken aan een groen Europa op een duurzame planeet.

Autoluw en fietsvriendelijk

Volt wil de binnenstad autoluw maken: niet voor plaatselijke bewoners maar wel voor bezoekers. Een autoluwe stad motiveert mensen met het openbaar vervoer te reizen. Daarbij willen we meekijken met lokale experts, naar het realiseren van zoveel mogelijk fietsroutes in heel Maastricht. Belangrijk is een voetgangers- en fietsverbinding (als brug of tunnel) tussen de Sint Maartenslaan en de Meerssenerweg. Inmiddels beginnen steeds meer steden in Europa te investeren in betere fietsroutes. Maastricht moet niet achterblijven.

Bezoekers parkeren aan de rand van de stad

Om bezoekers toch te verwelkomen in de stad, wil Volt de parkeermogelijkheden voor bezoekers naar de rand van de gemeente verplaatsen, zoals bij station Noord en een nieuwe locatie bij station Randwyck. Verder wil Volt meer fietsenstallingen en plekken voor deelfietsen in de binnenstad. Na afloop van het Q-Park-contract wil Volt de Vrijthofgarage primair inrichten en exploiteren voor gebruik door vergunninghouders: o.a. binnenstadbewoners, ondernemers en in de stad werkend personeel.

Stadsgroen inzetten

Volt wil daarnaast slim inzetten op stadsgroen, als barrière om het leven in de stad te beschermen tegen luchtvervuiling, maar ook om verkoeling te bieden bij hittegolven. Een gezonde waterhuishouding kan wateroverlast en droogte voorkomen.

Energie besparen

Ten slotte ziet Volt dat Maastrichtenaren graag willen besparen op energie maar niet altijd weten hoe. Daarom wil Volt huiseigenaren actief informeren over mogelijkheden om energieverbruik te reduceren door het energieloket van de gemeente meer zichtbaar te maken.

4. ​​Een burgerraad in Maastricht.

Het is tijd voor Democratie 2.0. Verkiezingen zijn een directe manier voor Maastrichtenaren om onze politiek eens in de vier jaren te veranderen. Een Maastrichtse burgerraad biedt de mogelijkheid om direct met elkaar in gesprek te gaan, en om verschillende groepen Maastrichtenaren met elkaar te verbinden. Verder maakt een burgerraad het mogelijk om inwoners die zich minder betrokken voelen bij de politiek, te betrekken bij het gemeentelijk beleid. Een Maastrichtse Burgerraad is een goede manier om de stad dynamischer en democratischer te maken. Naar Eupens (Oost-Belgisch) model wil Volt in Maastricht, in navolging van Aken, een burgerraad instellen die direct is verbonden met de gemeenteraad.

Een nieuwe Burgerraad in Maastricht: met dank aan Eupen en Aken

In de hele Europese Unie zijn al experimenten gaande met burgerfora, zoals in Ierland rondom de legalisering van abortus. Dichter bij huis, in het Oost-Belgische Eupen, bestaat al een permanente burgerraad. Met het “Eupener Model” is Volt Aachen aan de slag gegaan om een Aachener Bürgerrat op te zetten. Wij willen dit voorstel overnemen en ook in Maastricht realiseren. De Burgerraad zal een permanente instelling worden, niet enkel een forum: bij nieuwe voorstellen worden willekeurige burgers uitgenodigd. Samen met experts geven zij in democratisch overleg advies aan de Gemeenteraad over beleidsvoorstellen van het gemeentebestuur. Indien het bestuur dit advies niet opvolgt, zal het bestuur dat besluit live moeten verdedigen in debat met de Burgerraad.

Maastricht in gesprek met haar eigen bewoners

Niet alle deelnemers aan een burgerraad hebben voldoende kennis van de inhoud van de te behandelen thema’s. Hiervoor zijn experts aanwezig, die door de burgercommissie worden aangesteld. De besluitvorming geschiedt onder leiding van een moderator. Het advies van de burgerraad gaat als aanbeveling naar de gemeenteraad. Dit is een dringend advies. Aan het einde van een heel jaar komt er een nieuwe burgerraad en wordt er met de gemeenteraad geëvalueerd hoe alles verlopen is. Een burgerraad is dus geen kortstondig burgerparticipatie-project maar een permanente stem voor inwoners in de stad waarbij verschillende inwoners van Maastricht verbonden raken met elkaar: de geboren en getogen Maastrichtenaar, de internationale student, de jonge starter die van buiten de stad komt of de inwoner die pas net naar Europa is geëmigreerd. Maastricht moet in gesprek met haar eigen bewoners.

5. Het Maas-Rijn-Cultuurfonds.

Volt wil de cultuursectoren van onze Euregio Maas-Rijn - Luik, Aken, Belgisch en Nederlands Limburg - verbinden binnen een Maas-Rijn Cultuurfonds. Zo brengen we mensen samen en kunnen we als Europese grensregio bouwen aan een onderscheidend geluid. Cultuur is een sterke factor voor een betere verbinding tussen Maastrichtenaren en andere burgers van onze grensregio.

Een onderscheidend geluid voor Maastricht, Limburg en het Maas-Rijnland

Met het Maas-Rijn-Cultuurfonds kan Maastricht samen met Zuid-Limburgse een cultuursector ontwikkelen die zich onderscheidt van grote Nederlandse cultuurindustrieën, zoals die van Eindhoven en de Randstad. Juist ons Euregionaal grensgebied heeft een grote verscheidenheid aan cultuur te bieden die alleen nog maar verbonden hoeft te worden. De dynamische popscenes in België en Duitsland, bekende opera’s en symfonieorkesten in Luik en Aken, het Duits Oktoberfest van Sittard en talloze kleine projecten die gericht zijn op het betrekken van grensoverschrijdend publiek kunnen van het Maas-Rijn Cultuurfonds profiteren. Dit zorgt ervoor dat Maastricht en Zuid-Limburg een authentiek geluid in de lokale cultuurindustrie laten horen. Authenticiteit zorgt er weer voor dat onze regio talenten trekt van buitenaf.

Grensoverschrijdende cultuur van onderaf opgezet

Volt wil niet de bekende bureaucratische wegen bewandelen. Hoewel samenwerkingsprojecten als Interreg Euregio zeker een meerwaarde hebben, wil Volt het Maas-Rijn-Cultuurfonds van onderaf opbouwen. Een gedeelte van het gemeentelijk cultuurbudget richt zich dan op verbindingen leggen met en tussen Limburgers, Luikenaren en Akenaren. Andere gemeenten worden gemotiveerd om mee te doen aan dit fonds, maar dit is geen eis om het fonds op te richten. Maastricht neemt het initiatief.

Van cultuur naar integratie

Culturele samenwerking zorgt voor ontmoetingen die op de lange termijn een positieve invloed zullen hebben op de socio-economische integratie in het grensgebied van België, Duitsland en Nederland. Verder wil Volt extra aandacht geven aan het betrekken van scholen in grensoverschrijdende culturele samenwerking, zodat jongeren uit onze regio meer met elkaar in contact komen.

6. Wethouder van de toekomst: Europese zaken.

Om Maastricht te hervormen tot een stad voor de Europese eenentwintigste eeuw, wil Volt dat het gemeentebestuur van binnenuit gaat veranderen. Daarom stellen wij voor een aparte wethouder met bijbehorende commissie te benoemen: een Wethouder van Europese Zaken. Zo kan Maastricht zich transformeren tot de stad die zij altijd ambieert te zijn: een politieke koploper in het hart van Europa.

Wethouder van Europese Zaken: een institutionele verbinding met Europa

Voor grensoverschrijdende samenwerking zijn gesprekken met grensgemeenten en deelname aan het samenwerkingsplatform INTERREG Euregio Maas-Rijn niet genoeg. Om daadwerkelijk deel uit te maken van het kloppend hart van Europa, zal Maastricht Europa in haar eigen politiek instituut moeten integreren. Volt wil daarom dat er een bestuurder wordt aangewezen die Maastricht verbindt met Europa: een Wethouder van Europese Zaken met een eigen commissie.

De Europese wethouder: vijf verantwoordelijkheden

Onder het wethouderschap en de bijbehorende Maastrichtse commissie van Europese Zaken zullen vijf verantwoordelijkheden vallen.

  1. Deze wethouder zal best voorbeelden uit Europa (zoals de succesvolle betaalbare woningbouw in Wenen) informeren aan de raad en zo nodig implementeren. Zo is de gemeente ervan verzekerd de beste bestaande oplossingen te gebruiken voor haar uitdagingen en hoeft ze niet meer telkens het wiel opnieuw uit te vinden.
  2. Deze wethouder zal de raadsdebatten van, tenminste, de Maas-Rijn hoofdsteden (Luik, Aken en Hasselt) nauwgezet volgen. De wethouder deelt de verworven inzichten over nieuwe politieke ontwikkelingen aldaar met de Maastrichtse gemeenteraad wanneer die van belang zijn voor de lokale politiek.
  3. De wethouder zal de Europese wetgeving die van toepassing is op onze gemeente zo passend mogelijk moeten uitvoeren en de raad uitnodigen zorgvuldige discussies te voeren over nieuwe Europese regels.
  4. De Wethouder van Europese Zaken onderhoudt contact met regionale grensoverschrijdende partners (niet alleen gemeenten, maar ook met andere instellingen zoals de Technische Universiteit en het Klinikum van Aken of Liège Trilogiport) wanneer dit nodig is in het kader van bepaalde, door de gemeenteraad aangenomen samenwerking.
  5. Deze wethouder is de Maastrichtse ambassadeur bij andere gemeenten, met of zonder de burgemeester als vertegenwoordiger van de stad. Zo kan de wethouder voor verschillende gelegenheden worden ingezet, of dat nu om een visite aan zusterstad Koblenz, of om een belangrijk werkbezoek bij grensgemeente Lanaken.

7. Meertaligheid in het hart van Europa.

De Randstad, Eindhoven, het Duits Roergebied en Brussel: Zuid-Limburg ligt midden in het kloppend hart van Europa. Het is tijd om dat te erkennen en de vruchten daarvan te plukken. De grens van Zuid-Limburg wordt voornamelijk gedeeld met België en Duitsland en maar voor 5 km met de rest van Nederland. Hier liggen grote kansen voor de Maastrichtse economie. De verstedelijkte gebieden van Limburg kunnen beter met België en Duitsland verbonden worden. Maar niet alleen onze ligging is Europees, de inwoners van Maastricht ademen Europa. Bijna één op de drie inwoners van Maastricht heeft een (deels of volledig) niet-Nederlandse achtergrond, en dat aandeel is groeiende. Daarnaast hebben de meeste studenten aan de Universiteit Maastricht een niet-Nederlandse nationaliteit.

Taalcursussen: betaalbaar en toegankelijk

Om de vruchten te plukken van de gunstige ligging en internationale samenstelling van Maastricht is het belangrijk dat de gemeenteraad innoveert in taalonderwijs. Volt pleit daarom voor betaalbare en toegankelijke cursussen Engels, Duits, Frans, Nederlands en Limburgs voor iedereen. In samenwerkingsverbanden (zoals met de universiteit, de Vertaalacademie van Hogeschool Zuyd, Alliance Française en het Goethe Institut) kan de stad grenswerk aanmoedigen en anderstaligen uitnodigen om te integreren in onze lokale economie. Daarin is het belangrijk dat de gemeente het Grensinfopunt meer zichtbaar maakt voor Euregio-inwoners. Zo wordt de burger geïnformeerd en gemotiveerd om grensoverschrijdend te werken.

De Nederlandse taal voor nieuwe Maastrichtenaren

Toegankelijk en betaalbaar Nederlands taalonderwijs verdient extra aandacht. De komst van internationale studenten en arbeidsmigranten maakt Maastricht tot een dynamische stad. Maar zelden voelen zij zich genoeg verwelkom in de stad te blijven. Nieuwe Maastrichtenaren blijven alleen als ze binding krijgen met de regio. Het is daarom van belang dat de gemeente betaalbaar en toegankelijk Nederlandse taalonderwijs aanbiedt aan onze nieuwkomers. Internationale studenten zouden daarnaast, als zij dat willen, Nederlandse cursussen moeten kunnen combineren met hun reguliere studie. Volt wil in samenspraak met de universiteit ervoor zorgen dat Nederlands taalonderwijs altijd beschikbaar is als keuzevak binnen Engelstalige studies en dat de bijbehorende ECTS-punten worden meegeteld in het diploma. Een dergelijke manier om anderstalige studenten in de stad te houden wordt ook op andere universiteiten in Europa gebruikt. Zo heeft de Universiteit van Tartu in Estland als doel om zoveel mogelijk internationale studenten te integreren en daar te houden. Volt wil dat Maastricht dit voorbeeld volgt.

Frans en Duits op school

Terwijl jonge Limburgers steeds beter Engels leren, gaat de kennis van het Duits en Frans achteruit. Dat is een groot probleem voor een regio wiens gehele economie is verbonden met die van België en Duitsland. Volt wil daarom dat taalonderwijs veel meer aandacht krijgt in het Maastrichts primair en secundair onderwijs. Hoe vroeger kinderen beginnen met het leren van andere talen, hoe taalgevoeliger ze worden. Volt wil in Maastricht en in de rest van Zuid-Limburg dat basisscholen in ieder geval één van de twee grenstalen - Frans of Duits - kunnen gaan aanbieden aan kinderen (zie ook: 10. Onderwijs als wapen tegen ongelijkheid).

8. Musea tussen Maas en Rijn: Verbind Europeanen.

Als deel van ons verbindend cultuurbeleid, wil Volt dat Maastrichtse burgers en bezoekers de geschiedenis van Maastricht op een laagdrempelige manier kunnen beleven. Hiervoor wil Volt samen met de gemeente en verschillende cultuurpartners een interactieve applicatie ondersteunen die per bezoekersgroep (leeftijdsgroep en taal), gebeurtenis (zoals het Verdrag van Maastricht) en diepgang (tourist/lokale inwoner/expert) kan worden gevarieerd. Zo wordt Maastricht een stad die op elk moment van de dag Maastrichtenaren en buitenstaanders iets kan leren over haar unieke geschiedenis. Ook wijken buiten de historische binnenstad zullen worden uitgelicht in de app. Musea in de stad zullen een sterke nadruk krijgen in de app en daarom meer zichtbaarheid krijgen. Aan de ene kant zorgt dit ervoor dat Maastrichtenaren worden uitgenodigd hun eigen stad te herwaarderen. Aan de andere kant zorgt dit ervoor dat toeristen worden uitgenodigd hun dag in Maastricht op een meer diepgaande manier te beleven dan zij vaak doen. Het concept van de app kan, na een testperiode, ook worden uitgebreid naar andere gemeenten in Zuid Limburg en het Euregionaal grensgebied.

Musea in Europa verbinden

Daarnaast wil Volt kijken naar het idee van een European Experience Centre (EEC) zoals dat ook al bestaat in andere Europese steden (Berlijn, Kopenhagen en Tallinn). Een EEC is een laagdrempelig platform om mensen digitaal te betrekken bij zowel de stad als bij de EU. Verder wil Volt Maastricht aansluiten bij de Euregionale museumkaart. In Aken, Oost-België en Parkstad doen musea sinds 2019 al mee aan een tweejarige proef voor dit initiatief.

9. Sociaal Maastricht.

Volt ondersteunt de kern van het sociaal domein: mensen ondersteunen, emanciperen en financieel onafhankelijk te maken. Tot 2024 investeert de gemeente Maastricht 369 miljoen euro in het sociaal domein. Om er voor te zorgen dat dit geld daadwerkelijk wordt gebruikt om Maastrichtenaren te ondersteunen moet de Nederlandse en gemeentelijke politiek zich richten op decentraliseren en innoveren. Aan de ene kant wil Volt échte decentralisatie, niet de landelijke decentralisatie uit 2015, die in de praktijk vooral heeft geleid tot lokale bezuinigingen. Volt wil juist dat de gemeente meer financiële instrumenten ontvangt. Aan de andere kant wil Volt dat er meer ruimte komt om het sociaal domein permanent te onderhouden en te vernieuwen.

Decentralisering in Maastricht, Nederland en Europa

Volt staat pal voor échte decentralisatie, zodat politiek en bestuur zo dicht mogelijk bij de burgers staan. De landelijke decentralisatie van 2015 leek hiertoe een goede aanzet maar bood te weinig middelen, waardoor de landelijke decentralisatie de gemeenten dwong om te bezuinigen in de uitvoering. Volt wil daarom in gesprek blijven op nationaal niveau om meer geld van het Rijk voor gemeenten te krijgen. Als Maastrichtse afdeling blijven we in nauw contact met de Nederlandse en Europese Volt-afdelingen, zodat gemeentelijke belangen worden meegenomen in het nationale debat.

Toekomstbestendige jeugdzorg: preventie is beter dan nazorg

Preventie is effectiever dan zorg achteraf. Volt wil jeugdzorgpersoneel meer betrekken bij het onderwijs, zodat jongeren al vroeg de gewenste zorg krijgen en mensen in de zorg zich kunnen aanpassen aan veranderingen in de samenleving. Preventie zorgt op lange termijn voor minder zorgkosten. Volt pleit voor gedecentraliseerde, wijkgerichte jeugdzorgcentra: kinderen en verzorgers kunnen dan op één plaats met hun hulpvraag terecht. Voor complexere problemen zal hulp - zo niet in de buurt - altijd in de regio beschikbaar zijn.

Beloon werk: parttime-premie voor uitkeringsgerechtigden

Volt wil werk belonen. Uitkeringsgerechtigden worden nu gekort op hun uitkering wanneer zij gaan werken. Hierdoor wordt werken in feite gestraft. In Limburg zorgt dit voor nóg meer problemen dan elders nu we te maken hebben met een historische arbeidskrapte. We hebben meer werkers nodig om de economie aan de gang te houden. Volt wil daarom dat parttime werkende Maastrichtenaren met een bijstandsuitkering 30% van het bijverdiende inkomen als premie bovenop hun uitkeringen en bijverdiensten ontvangen, tot een maximum bedrag van €219 per maand. In Amsterdam blijkt dat dit beleid mensen twee keer zo snel aan een baan helpt.

Breng mantelzorg op lokaal niveau

Laat de mantelzorgbegroting écht naar mantelzorgers gaan. Veel geld gaat nu naar de coördinatie ervan. Dat moet efficiënter. Wijkgebonden mantelzorgbudgetten kunnen helpen. Volt wil dat de budgetten direct beschikbaar zijn voor mantelzorgers, door laagdrempelige organisatie en beheer via wijktafels, bestaande uit bewoners, professionals en vrijwilligers.

Digitale innovatie: een wethouder met digitale zaken in de portefeuille

Maastricht heeft een sterke digitale transitie nodig om de stad, inclusief haar sociaal domein, toekomstbestendig te maken. Om de huidige en toekomstige informatiestromen en -systemen in veilige banen te leiden wil Volt dat er op bestuurlijk niveau een portefeuille digitale zaken wordt gecreëerd, die door een van de wethouders wordt beheerd. Zo wordt er op een verantwoordelijke manier omgegaan met digitalisering vraagstukken van de lokale overheid. Online veiligheid en toegankelijkheid voor Maastrichtenaren speelt hierbij een belangrijke rol.

Vrije gemeente-software

Als concreet voorbeeld willen wij dat de gemeente haar eigen, vrije en toegankelijke software gaat ontwikkelen. Dit kan door eigen mensen hiervoor aan te nemen of door duidelijke afspraken te maken met uitvoerende partijen. Dit kost geld maar op termijn zorgt dit voor vrijheid en flexibiliteit. De investering willen wij betalen vanuit bestaande Europese subsidie. De Europese Commissie heeft al een vrije licentie uitgebracht waarmee de Corona Check App ontwikkeld is. Dergelijke vrije software kan ook op lokaal niveau worden toegepast.

10. Onderwijs als wapen tegen ongelijkheid

In Maastricht kan een kind van peuterspeelzaal tot studententijd Engelstalig onderwijs volgen. Maar er leven ook 11.500 Maastrichtenaren, ofwel 7.770 huishoudens, in armoede. Dat gaat dus over bijna 1 op de 10 Maastrichtenaren. Het inkomen van deze groep behoort gemiddeld tot de laagste in Nederland. Volgens Volt is onderwijs de beste manier om ongelijkheid tegen te gaan, om Maastrichtenaren voor te bereiden op de toekomst, en om de nieuwe generatie te leren gezond en verantwoordelijk te leven.

Jonge Maastrichtenaren: de Europeanen van morgen

Kinderen vandaag de dag spreken beter Engels dan welke generatie daarvoor. Tegelijkertijd neemt de kennis van het Frans en Duits af. Volt wil dat Maastrichtse jongeren een voorbeeld zijn voor de Europeanen van morgen. Zo wil Volt dat Frans en Duits taalonderwijs veel meer aandacht gaan krijgen in Maastricht en de rest van Zuid-Limburg, zeker vanwege onze ligging in Europa. Basisscholen in Zuid-Limburg zouden in ieder geval één van die twee vreemde talen moeten bieden op school. Zo creëer je gelijke kansen voor alle Maastrichtenaren voor de grensoverschrijdende economie van morgen (zie ook: 7. Meertaligheid in het hart van Europa).

Educatieve integratie voor alle Maastrichtenaren

Onderwijs heeft de taak om kinderen voldoende te integreren in de maatschappij. Integratie wordt echter vaak alleen als thema genoemd wanneer het gaat om mensen met een niet-Westerse achtergrond. Een goede integratie is evenwel een verantwoordelijkheid van alle burgers. De samenleving moet zich constant hard blijven maken voor wederkerig begrip en respect. Het is dus belangrijk om van kinds af aan gesprekken te voeren over maatschappelijke thema’s als democratie, discriminatie en emancipatie, kortom: een inclusieve samenleving. Volt wil daarvoor een gemeentelijk lespakket ontwikkelen.

Voor een gezonde kindertijd in Maastricht

Het Limburgse project ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’, waarbij gezonde schoolmaaltijden, voorlichting en beweging centraal staan, is een succes gebleken. De resultaten tonen aan dat kinderen er sterk op vooruitgaan. Kinderen blijken daarbij ook een positieve invloed te hebben op de leefstijl van ouders en verzorgers. Volt wil daarom dat dit initiatief de norm wordt in Maastricht. Elk kind moet informatie krijgen over gezonde schoolmaaltijden, zoals dat al gebeurt in Frankrijk. De gemeente moet kwetsbare gezinnen financieel tegemoetkomen. Een gezond leven mag geen privilege zijn.

Laaggeletterdheid tegengaan

De laaggeletterdheid in Maastricht is hoger dan het landelijk gemiddelde. Volt wil inwoners helpen met laagdrempelig taalonderwijs dat kan plaatsvinden in buurthuizen, uitgevoerd door gemeente en vrijwilligers. Hiervoor moet samenwerking met onderwijsinstellingen opgezet worden (zie ook: 6. Meertaligheid in Europa).

11. Nieuwkomers & Ondernemers: vertrouwen en begeleiden

Om nieuwe Maastrichtenaren te helpen een leven op te bouwen in de stad, pleit Volt voor meer aandacht voor emancipatie en integratie. Lokale politiek moet beginnen vanuit een open houding naar de burgers: vanuit vertrouwen en een welwillendheid om te begeleiden. De rol van lokale politiek in het onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol (zie ook: 9. Onderwijs als wapen tegen ongelijkheid). Daarnaast is economische integratie (met andere woorden: werk) een belangrijke aanjager om mensen in de samenleving op te nemen. Door de pandemie en de covid-steun is de band tussen gemeente en ondernemers inmiddels versterkt. De gemeente is daardoor nu wellicht beter in staat een betrouwbare gids te zijn voor nieuwe Maastrichtenaren die aan de slag willen.

Actief ondernemers en nieuwkomers verbinden

Vanuit vertrouwen handelen is kenmerkend voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Terwijl het MKB staat te springen om personeel, hebben veel nieuwkomers moeite om aan de slag te komen. Door de barrières regelgeving, gebrek aan talenkennis en geringe diploma-erkenning, maar ook door xenofobie, maakt een grote groep een late start op de arbeidsmarkt. De gemeente is in de unieke positie om werkgevers en nieuwkomers actief te verbinden. Volt wil dat de gemeente start met een Bureau arbeidsbemiddeling voor nieuwkomers. Ook kan de gemeente, net als de Provincie Limburg, traineeships voor deze doelgroep starten. Verder ziet Volt in de bestaande wetgeving inzake bijstand voor zelfstandigen (Bbz) een goed traject om ondernemerschap voor deze groep aantrekkelijk te maken. De regeling biedt bijstandsgerechtigden de mogelijkheid twee jaar lang een onderneming te starten met behoud van uitkering.

12. Veilig voelen in het hart van Europa.

Veiligheid is belangrijk om je thuis te voelen in je stad. Door onze ligging tussen België en Duitsland is Zuid-Limburg een unieke regio in Europa wat betreft veiligheidsuitdagingen. Maastricht is onder andere daarom voor een middelgrote stad relatief onveilig. Ook hier benadrukt Volt het belang van verbinden tussen Maastrichtenaren en het verbinden met andere gemeenten in onze grensregio. De gemeente zal daarom beter moeten samenwerken met grensgemeenten. De veiligheid van onze plaatselijke inwoners kan daarom alleen maar gewaarborgd worden door samen te werken binnen het kader van grensoverschrijdende politiek.

Preventie als basis voor een veilig Maastricht

Daarnaast is Volt voorstander van adagium: “Voorkomen is beter dan genezen”. Dat wil zeggen dat Volt wil inzetten op het voorkomen van criminaliteit door de jeugdzorg te intensiveren, het tegengaan van schooluitval, door armoedebestrijding en door jongeren meer te betrekken bij laagdrempelige cultuur, zodat ze zich daar in kunnen uiten.

Een digitale overheid: ook voor veiligheid!

Volt wil ook het veiligheidsbeleid meer digitaliseren. Zo zijn we voorstander van veiligheidsapps waarin veiligheids- of milieuincidenten (bijv. Straatintimidatie, vernielingen of vervuiling) gemeld kunnen worden bij de gemeente of de wijkagent. De huidige “MijnGemeente”-app zou daarvoor kunnen worden uitgebreid. Of de gemeente kan een nieuwe app laten ontwikkelen. Op basis daarvan zou de gemeente beter bepaalde veiligheidsincidenten kunnen aanpakken. Immers, indien bepaalde locaties vaker in meldingen voorkomen kan de gemeente daar beter op inspelen, door er camera’s te plaatsen, handhaving daar vaker te laten patrouilleren of eenvoudigweg de straatverlichting te repareren. Met deze voorstellen zorgen we er ook voor dat Maastricht een veilig hart van Europa kan zijn.

Pan-Europese criminaliteit, pan-Europees oplossen

Criminaliteit in Maastricht en de Euregio beweegt zich, in tegenstelling tot de huidige politiek, wel degelijk pan-Europees. Maastrichtse criminaliteit is vaak verbonden met de grensoverschrijdende drugshandel. Volt is voorstander van drugs decriminalisering, zoals in Portugal in 2001 al met succes is gerealiseerd. Wel moet preventie altijd centraal staan in de strijd tegen drugsverslaving (zie ook: 8. Sociaal Maastricht). Volt is daarnaast voorstander van verdere integratie van Europol: het Europese politieapparaat. Binnen dat kader wil Volt ook op Euregionaal niveau de samenwerking van politiediensten versnellen. Dit moet hand in hand gaan met versterking van Eurojust: de gerechtelijke autoriteit die Europol ondersteunt. Op geen enkele manier mag Europese integratie een negatieve impact hebben op onze waarden. Strengere aanpak tegen etnisch profileren en nodeloos politiegeweld is daarin cruciaal.

Een queer-gemeenschap die zich thuis voelt in een veilig Maastricht.

Maastricht ‘Regenboogstad’: Maastricht ontvangt overheidssteun om emancipatie en acceptatie van de queer community te bevorderen. Volt wil deze steun duidelijk communiceren en laagdrempelige burgerinitiatieven stimuleren. Toch voelen vele inwoners zich nog steeds onveilig. Het COC meldt dat geweld op basis van seksuele oriëntatie toeneemt. Regenboog subsidie is dus niet genoeg. Het beschermen van Maastrichtenaren moet zich ook uiten in daden. Daarom pleit Volt voor meer geld naar Roze in Blauw, het politienetwerk van de queer gemeenschap. Ook wil Volt dat er bij boa’s meer aandacht komt voor queer-veiligheid. Tegelijkertijd erkent Volt dat de queer gemeenschap maar een deel vormt van onze interculturele samenleving. Respect en begrip voor elkaar kan wel worden gewaarborgd, maar nooit worden opgebouwd door ordehandhaving. Een samenleving van onderling respect en begrip begint primair in het onderwijs. Daarom wil Volt lesmiddelen beschikbaar stellen die een inclusieve cultuur en maatschappelijke vraagstukken behandelen. (zie in detail: 9. Onderwijs als wapen tegen ongelijkheid).

Maastricht in 2030: het kloppend hart van Europa?

Met jullie steun zal Volt vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in Maastricht aan de slag gaan om onze stad beter te verbinden: in onze stad, tussen al die verschillende inwoners, en van onze stad, met de rest van Europa. Met een sterk politiek mandaat kan Volt de Maastrichtse uitdagingen van morgen het hoofd bieden. Daarom dat we nu al een punt op de horizon willen zetten: klopt het hart van Europa in 2030 harder dan vandaag?

In dit verkiezingsprogramma heb je onze 12 thema’s kunnen lezen: van gelijkwaardig onderwijs tot grensoverschrijdend openbaar vervoer, van betaalbare en duurzame woningen tot een wethouder van Europese Zaken; en van het Maas-Rijn Cultuurfonds tot taalcursussen voor wie het nodig heeft: wij willen op een constructieve, pragmatische en transparante manier deze doelen in het komende decennium verwezenlijken. Dat kunnen wij niet alleen. Daarvoor hebben we politieke partners nodig, organisaties uit alle hoeken van de regio en vooral jullie: Maastrichtenaren en Europeanen die het beste uit onze stad willen halen.

Maastricht is een unieke stad. Daarom verdient het een eigen visie. Die visie kan alleen maar verteld worden door nieuwe politiek. Politiek van Volt, die pragmatisch is, maar ook over grenzen heen kijkt. Die actief is in Aken, in Luik, in Brussel, in Keulen en in Den Haag. Volt is die nieuwe generatie in de politiek. Een beweging die Europees denkt en lokaal handelt. Een beweging die er voor iedereen in Europa wil zijn. Een beweging die gelooft dat Maastricht een bruggenbouwer is in het kloppend hart van Europa. Bouw met ons mee. Niet alleen door in de Maastrichtse verkiezingen op Volt te stemmen, maar ook door ons te volgen, door ons te steunen en door met ons in gesprek te blijven. Alleen zo kunnen wij samen Maastricht verbinden. Alleen zo wordt Maastricht het kloppend hart van Europa.