Lees meer

Bekijk

Klik en bekijk onze stadsvisie

Make Maastricht Green Again

24.5.2023

De Maastrichtse Green Deal

Nieuws

Verreweg een van de belangrijkste thema’s van deze maand was luchtkwaliteit en de milieuzone. Tien jaar geleden had de milieuzone het verschil kunnen maken in het terugdringen van dieselauto's. Recentelijk onderzoek stelt echter dat, met het terugnemend aantal dieselauto’s, dit nu slechts symboolpolitiek zou zijn. Daarom hebben we  gestemd voor een motie waarmee de vijf miljoen, die voor de milieuzone bestemd was, geïnvesteerd kan worden in effectievere maatregelen voor betere luchtkwaliteit. De motie roept het college op om met een raadsvoorstel met effectieve maatregelen te komen. Zodra dat raadsvoorstel af is, gaan we uiteraard kritisch kijken naar welke maatregelen daar in staan, zodat we ook écht effectief de luchtkwaliteit gaan verbeteren. We nemen geen afstand van een groen Maastricht. Juist het tegenovergestelde: Volt pleit voor een echte Maastrichtse Green Deal.

12.7.2023

Spoorboekje Verbeteren luchtkwaliteit en bereikbaarheid Maastricht

Schriftelijke vragen

Tijdens de raadsvergadering van juni 2023 hebben we gepleit voor een Maastrichtse Green Deal. We hebben ingestemd met het beschikbaar stellen van 5 miljoen euro voor dit programma, maar we blijven kritisch ten aanzien van de inhoud. Om er zeker van te zijn dat de voorgestelde maatregelen effectief zijn, hebben we een reeks schriftelijke vragen ingediend.

26.5.2023

Effectief luchtkwaliteit verbeteren

Motie mede-ingediend

In 2019 gaf de het Rijk aan dat de geplande milieuzone niet geïmplementeerd mocht worden. De minister gaf de gemeente Maastricht opdracht water bij de wijn te doen: in plaats van benzineauto’s zouden alleen dieselauto’s geweerd mogen worden. Sindsdien is uit onderzoek gebleken dat de verwachte - en gewenste - voordelen van deze aangepaste milieuzone niet zijn zoals verwacht, en zeker niet in verhouding staan met de kosten.

In het recent door de gemeente gepubliceerde spoorboekje - een onderzoek naar de mogelijkheden van het verbeteren van luchtkwaliteit en bereikbaarheid in Maastricht - staat beschreven hoe andere maatregelen veel betere oplossingen bieden, vaak voor een kleiner budget. Wat zeker is, is dat de milieuzone in haar originele vorm niet geïmplementeerd zal worden. Wat minder zeker is, is waar het geld voor deze maatregel dan aan besteed kan worden.

Om te voorkomen dat het geld, gereserveerd voor de milieuzone, straks terugkeert naar de algemene kas van de gemeente, hebben we samen met de Senioren Partij een motie mede-ingediend. Deze motie geeft het college de opdracht een raadsvoorstel op te stellen voor een alternatieve besteding van dit geld aan maatregelen die de luchtkwaliteit en vergroening in Maastricht ten goede komen.

11.11.2022

Geen subsidie meer voor MAA

Motie mede-ingediend

Tijdens de Raadsvergadering van 08-11-22 hebben we ingestemd met een motie van GroenLinks die de gemeente oproept haar financiële steun voor Maastricht Aachen Airport zo snel mogelijk stop te zetten. Helaas is deze motie niet aangenomen. Toch zullen we ons, samen met GroenLinks, voor dit thema blijven inzetten.

De hele motie en de onderbouwing voor het stopzetten van de subsidie kun je hier lezen.

16.8.2022

Doorleggen (stroom)kabel van Duitsland naar Nederland

Social media post

Wij pleiten ervoor dat de Nederlandse regelgeving rondom het delen van energie soepeler verloopt. Daarom hebben wij, in samenwerking met Volt Nederland, een post gemaakt die hiertoe oproept. De post is hier te vinden.